gtu_logo

2021-2022 Bahar Yarıyılı İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Semineri

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi Madde 6-2 uyarınca, 2021-2022 Bahar Yarıyılı için staj semineri 13.04.2022 Çarşamba günü saat 12:00-13:00 arasında aşağıda linki verilen çevrimiçi oturumda gerçekleştirilecektir. İlgili seminere ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerimizin katılımının önemli olduğu vurgulanarak, tüm öğrencilerimizin katılımı beklenmektedir.

GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA2YTFlNzAtMDNiMC00M2NjLTgyZGYtODg5Mzg5MzllNzVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f%22%2c%22Oid%22%3a%22eb9d18d3-4b39-4667-a8d1-7682f058f7a5%22%7d