gtu_logo

İPTAL-Mevlana Değişim Programı 2020-2021 Akademik Yılı Başvuruları

 

                Başvuru takvimi:

Değişim ilanının Yükseköğretim Kurumlarında duyurulması

17 Şubat – 1 Mart 2020

Değişim için başvuruların alınması

2 Mart – 25 Mart 2020

Başvuruların değerlendirilmesi

26 Mart – 2 Nisan 2020

YÖKSİS üzerinden YÖK’e başvuru ve bütçe taleplerinin iletilmesi

3 Nisan 2020 (Son Gün)


2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için Mevlana Değişim Programı aday öğrenci başvuruları

2 Mart-25 Mart 2020 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi’ne yapılacaktır.

(2020-2021 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı YÖK 2020.5 sayılı yürütme kurulu kararı için tıklayınız.)

Başvuru Kriterleri:

1.Öğrenci hareketliliğine başvuran aday, Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim/ikinci öğretim kademelerinin herhangi birinde (lisans veya lisansüstü) kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmalıdır.

2.Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

3.Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir.

4.Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.

5.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından burs alan öğrenciler programdan faydalanamazlar.

*Tez aşamasındaki Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile ilgili Yükseköğretim Kurulu’nun kararı için tıklayınız.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 kopya)

2.Öğrenci Başvuru Formu (2 kopya)

3.Güncel Transkript (Türkçe ve İngilizce)

(Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript  kullanılır. Yüksek lisans ve doktora kademesinde ilk yarıyıl başvuran ve henüz seçim yapılan üniversitede transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.)

4.Yabancı Dil Belgesi (eğitim alınacak dilde) Son üç yıl içinde TOEFL/YDS/E- YDS/YÖKDİL sınavlarından minimum 60 puan. 1 Ocak 2018 itibariyle Erasmus sınavına girip 60 ve üzeri puan almış olan öğrenciler bu belgelerini ibraz ettiklerinde yabancı dil belgesinden muaf tutulurlar.

*Tüm formlar bilgisayar ortamında doldurulacak ve Dış İlişkiler Ofisine teslim edilecektir.

Değişim Süresi:

Öğrenciler;  Mevlana  Değişim  Programından  en  az  bir,  en  fazla  iki  yarıyıl faydalanabilirler.      Yarıyıl    hesabı,    eğitim    sistemi    dikkate    alınarak    değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. Ancak faaliyetin süresinin 4 ayı burs desteği sağlanmaktadır. 2 yarıyıl süre faaliyete katılacak olan öğrenciler 1 yarıyıl burslu, 1 yarıyıl burssuz olmak koşulu ile faaliyete kabul edilirler.

Kontenjanlar:

Programdan faydalanmak üzere başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler sadece kendi bölümlerinin anlaşmalı olduğu yükseköğretim kurumları için başvuruda bulunabilirler. Kontenjanlar için tıklayınız.

Burslar:

Hak kazanan öğrencilere ödenecek olan burs miktarları:

BÖLGELER/KITALAR

GİDEN ÖĞRENCİ AYLIK BURS MİKTARI

Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa

1.650 TL

Orta Asya, Sahraaltı Afrika

1.500 TL

Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta

Doğu ve Kuzey Afrika

1.400 TL

 

 


Önemli Hususlar:

1.Yalnızca bir üniversite için başvuru yapılmalıdır.

2. Başvuru formlarında “bölüm koordinatörü” bilgilerini doldurmanız ve formu teslim etmeden önce bölüm başkanınıza imzalatmanız gerekmektedir.

3. Başvuracağınız üniversite ile ilgili bilgileri cevaplayamadığınız durumlarda boş

bırakabilirsiniz.

4.Öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

5.Kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü

oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. 6.Gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

7.Öğrenciler yükseköğretimdeki farklı düzeyleri kapsayan bütün eğitim hayatları boyunca Mevlana burslu öğrencisi olarak yalnız bir kez faydalanabilirler. Aynı öğrenci farklı yükseköğretim düzeylerinde ikinci kez programdan ancak burssuz olarak faydalanabilir.

8.Giden ve gelen öğrencilere yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

9.Öğrencilere, gideceği ülkeye göre belirlenen burs tutarının %80’ i kadar bir ön ödeme yapılır. Geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi:

Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve YÖKSİS üzerinden başvuru talepleri iletilir. Nihai seçim YÖK tarafından yapılır ve yükseköğretim kurumlarına duyurulmasının ardından sonuçlar yükseköğretim kurumlarının internet sayfasında yayımlanır.

Değişime Katılan Öğrencilerin Notlandırma ve Kredi Sistemi:

1.Öğrencilerin yurt dışında aldıkları ders kredileri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumda almaları gerekenden daha az olamaz.

2.Değişimde ders sayısı değil derslerin kredileri dikkate alınır.

3.Taraflar ortak bir kredi sisteminde anlaşacakları gibi AKTS kredilendirme sistemini de değişime esas alabilirler.

4.Öğrenciler gidecekleri yükseköğretim kurumlarında üst ya da alt sınıflardan da ders alabilirler.

5.Öğrenim Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı eğitim dönemi başlamadan önce belirtilmiş olmalıdır.

*Mevlana Değişim Programı'ndan faydalanmak için başvuru yapan öğrenciler, Mevlana öğrencisi olarak seçildikleri takdirde aday olduklarını ve Gebze Teknik Üniversitesi'ne verilen hibe miktarının YÖK tarafından ilan edilmesinden sonra seçim sonuçlarının kesinlik kazanacağını kabul eder.

*Giden öğretim elemanı hareketliliği (ders verme amaçlı), 2015- 2016 akademik yılından geçerli olmak üzere ikinci bir Yürütme Kurulu kararına kadar durdurulmuştur. Öğretim elemanlarımız Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında Mevlana Değişim Programından yararlanabilecektir.