gtu_logo

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2018-2019 DÖNEMİ BAŞVURULARI

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için Mevlana Değişim Programı aday öğrenci başvuruları 05-26 Şubat 2018 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi’ne yapılacaktır. (2018-2019 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı YÖK 2018.04  sayılı karar için bakınız.)

Başvuru Kriterleri:

1. Öğrenci hareketliliğine başvuran aday, Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim/ikinci öğretim kademelerinin herhangi birinde (lisans veya lisansüstü) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmalıdır.

2. Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

3. Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir.

4. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.

*Tez aşamasındaki Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile ilgili Yükseköğretim Kurulu’nun yürütme kurulu kararı için tıklayınız.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 kopya)

 

2.Öğrenci Başvuru Formu (2 kopya)

 

3.Güncel Transkript (Türkçe ve İngilizce)

(Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Yüksek lisans ve doktora kademesinde ilk yarıyıl başvuran ve henüz seçim yapılan üniversitede transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.)

4.Yabancı Dil Belgesi (eğitim alınacak dilde) (TOEFL/YDS/E-YDS/ÜDS/KPDS/) Dil belgesi olmayan adaylar için yabancı dil sınav tarihi: 

12 Mart Pazartesi saat 10:00 yazılı sınav Yabancı diller bölümü

Sözlü sınav aynı gün (12 Mart pts.) Yabancı Diller Bölümünde yapılacak olup saati bölümde yazılı sınava girenlere bildirilecektir.

Değişim Süresi:

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. Ancak faaliyetin süresinin 4 ayı burs desteği sağlanmaktadır. 2 yarıyıl süre faaliyete katılacak olan öğrenciler 1 yarıyıl burslu,1 yarıyıl burssuz olmak koşulu ile faaliyete kabul edilirler.

Kontenjanlar

Öğrenci Hareketliliği;

Programdan faydalanmak üzere başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler sadece kendi bölümlerinin anlaşmalı olduğu yükseköğretim kurumları için başvuruda bulunabilirler.

Alan kodu

Derece

Yükseköğretim Kurumu

Toplam Kontenjan

Kod

Ad

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Kabul Eden

Öğrenci sayısı

06.5

Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon

2

2

2

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

6

06.1

Makine Mühendisliği

0

2

2

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UteM)

4

06.7

Malzeme Bilimleri

2

2

2

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UteM)

6

11.3

Bilişim, Bilgisayar Bilimleri

2

2

0

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UteM)

4

14.0

Sosyal Bilimler

0

2

0

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UteM)

2

11.01

Matematik

2

1

1

Sharif University of Technology

4

11.01

Fizik

2

1

1

Sharif University of Technology

4

13.3

Kimya

2

1

1

Sharif University of Technology

4

13.9

Biyoloji

2

1

1

Sharif University of Technology

4

06.7

Malzeme Bilimleri

2

1

1

Sharif University of Technology

4

06.0

Mühendislik Teknoloji

2

1

1

Sharif University of Technology

4

11.3

Bilişim Bilgisayar Bilimleri

2

1

1

Sharif University of Technology

4

11.01

Matematik

2

1

1

Tabriz University

4

13.2

Fizik

2

1

1

Tabriz University

4

13.3

Kimya

2

1

1

Tabriz University

4

13.9

Biyoloji

2

1

1

Tabriz University

4

11.1

Matematik

2

2

2

Auburn University

6

 

 

Akademik Personel Hareketliliği;

Kod

Ad

Kontenjan

Kabul Eden

Gün

Haftalık Ders Saati

06.5

Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon

4

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

3 Ay

6 saat

06.1

Makine Mühendisliği

4

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UteM)

3 Ay

6 saat

06.7

Malzeme Bilimleri

4

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UteM)

3 Ay

6 saat

11.3

Bilişim, Bilgisayar Bilimleri

4

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UteM)

3 Ay

6 saat

14.0

Sosyal Bilimler

4

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UteM)

3 Ay

6 saat

06.0

Mühendislik Teknoloji

1

Sharif University of Technology

14 Gün

6 saat

11.3

Bilişim Bilgisayar Bilimleri

2

Sharif University of Technology

14 Gün

6 saat

11.01

Matematik

1

Sharif University of Technology

14 gün

6 saat

11.01

Fizik

1

Sharif University of Technology

14 Gün

6 saat

13.3

Kimya

1

Sharif University of Technology

14 Gün

6 saat

13.9

Biyoloji

1

Sharif University of Technology

14 Gün

6 saat

06.7

Malzeme Bilimleri

1

Sharif University of Technology

14 Gün

6 saat

11.01

Matematik

1

Tabriz University

14 Gün

6 saat

13.2

Fizik

1

Tabriz University

14 Gün

6 saat

13.3

Kimya

1

Tabriz University

14 Gün

6 saat

13.9

Biyoloji

1

Tabriz University

14 Gün

6 saat

11.1

Matematik

 4

Auburn University

3 Ay

6 saat

 

Burslar

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ilan edilen Mevlana Değişim Programı ile yurt dışına gidecek olan öğrencilere ödenecek olan burs miktarları:

BÖLGELER/KITALAR

GİDEN ÖĞRENCİ AYLIK BURS MİKTARI

Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika

1.300 TL

Sahraaltı Afrika, Orta Asya

1.200 TL

Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika

1.100 TL

 

*Malezya’ da bulunan Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Asya-Pasifikte yer almaktadır ve giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarı 1.300 TL’dir.

*İran’da bulunan anlaşmalı üniversitelerimiz Güney Asyada yer almaktadır ve giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarı 1.100 TL’dir

*Amerika’da  bulunan anlaşmalı üniversitemiz Kuzey Amerika’da yer almaktadır ve giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarı 1.300 TL’dir

Öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. 

Gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

Öğrenciler yükseköğretimdeki farklı düzeyleri kapsayan bütün eğitim hayatları boyunca Mevlana burslu öğrencisi olarak yalnız bir kez faydalanabilirler. Aynı öğrenci farklı yükseköğretim düzeylerinde ikinci kez programdan ancak burssuz olarak faydalanabilir.

Giden ve gelen öğrencilere yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

Öğrencilere, burs miktarının %70 i değişim süresinde aylıklar halinde ödenir.

Öğrencilerin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.

Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, Programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişiminin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi:

Yükseköğretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen kaynak miktarını dikkate alarak, gerçekleştirmiş olduğu ikili protokoller kapsamında yurtdışına gidecek veya yurtdışından gelecek öğrenci sayısını ve dağılımını belirler. Yükseköğretim kurumları, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Mevlana Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçemezler.

Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir.

Değerlendirme sonuçları yükseköğretim kurumlarının internet sayfasında yayımlanır.

Değişime Katılan Öğrencilerin Notlandırma ve Kredi Sistemi

Öğrencilerin yurt dışında aldıkları ders kredileri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumda almaları gerekenden daha az olamaz.

Değişimde ders sayısı değil derslerin kredileri dikkate alınır.

Taraflar ortak bir kredi sisteminde anlaşacakları gibi AKTS kredilendirme sistemini de değişime esas alabilirler.

Öğrenciler gidecekleri yükseköğretim kurumlarında üst ya da alt sınıflardan da ders alabilirler.

Öğrenim Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı eğitim dönemi başlamadan önce belirtilmiş olmalıdır.

Önemli Not: Mevlana Değişim Programı'ndan faydalanmak için başvuru yapan öğrenciler, Mevlana öğrencisi olarak seçildikleri takdirde aday olduklarını ve Gebze Teknik Üniversitesi'ne verilen hibe miktarının YÖK tarafından ilan edilmesinden sonra seçim sonuçlarının kesinlik kazanacağını kabul eder.

NOT: Giden öğretim elemanı hareketliliği (ders verme amaçlı), 2015- 2016 akademik yılından geçerli olmak üzere ikinci bir Yürütme Kurulu kararına kadar durdurulmuştur. Öğretim elemanlarımız Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında Mevlana Değişim Programından yararlanabilecektir.