2020-2021 Yabancı Uyruklu Öğrenci Kesin Kayıt İlanı

 

INTERNATIONAL STUDENT FOR GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY

2020-2021 ACADEMIC YEAR UNDERGRADUATE PROGRAMS

PLACEMENT RESULTS

 

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 AKADEMİK YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Click on the link below to reach the result system;

Sonuç sistemine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız;

FOREIGN STUDENTS REGISTRATION DATES FOR 2020-2021 ACADEMIC YEAR

2020 - 2021 AKADEMİK YILI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KAYIT TARİHLERİ

September 4th 2019

04 Eylül 2020

Announcement of officially appointed students

Asil kazananların ilanı

September  7th -18th 2020 7-18 Eylül 2020

Registration of officially appointed students

Asil kazananların kayıtları

Registration place

Kayıt Yeri:

Student Affairs Office

 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

DOCUMENTS REQUIRED FOR REGISTRATION

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Candidates are required to submit below documents (original ones and also one copy of each) to Student Affairs Office between September 7-18th  2020 for exact registration.

Kesin kayıt için adaylar aşağıda belirtilen tüm belgeleri (orijinalleri ve bunların birer kopyasını) 7- 18 Eylül 2020 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na sunmak zorundadırlar.

 

1. A valid document of exam result: the original copy of the exam result or the notarized copy which is submitted during registration. Also please bring translation of the document if it is in another language other than English or Turkish.

Geçerli Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru için kullanılan sınav sonucunun aslı veya Noter onaylı örneği. İngilizce ya da Türkçe dışındaki dillerde ise bu dillerden birine tercümesi (Eğer sınav sonucu varsa. Bu sene için zorunlu değil)

 

2. High school diploma: Turkish version of high school diploma which must be notarized or confirmed by the consulate.

Lise Diploması: Lise diplomasının Noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe örneği veya mezun durumda olduğunu olacağını gösterir belge.

3. Official Transcript of Records: an official document showing all the courses and the grades that the applicant has taken in high school. It must be submitted in a sealed envelope approved by the high school principal of the applicant. Also bring certified translation of the document if it is not in Turkish or English).

Resmi Not Durumu Belgesi  - Transkript: Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi Not Durumu Belgelerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. Not Durumu Belgesi Türkçe veya İngilizce değilse, bu dillerden birine çevrilmiş onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte sunulmalıdır.

4. Certificate of Equivalence:  showing the equivalence between applicant’s high school diploma and Turkish high school diploma, which can be provided from T. R. Ministry of National Education or Turkish Consulates in applicant’s own countries.

Denklik Belgesi: Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türk Büyükelçilikleri’nden alınabilecek denklik belgesi.

 

5. Official Document Showing Possible Graduation Date (Turkish) Students whose graduation is delayed due to the COVID-19 pandemic will be able to give Turkish version of official document which is showing approved- possible graduation date and given by high school authorities instead of the documents in Articles 2. , 3. and 4. 3 Students who succeed will be registered conditionally and be able to submit their documents until December 15th 2020.

Olası Mezuniyet Tarihini Gösterir Resmi Belge (Türkçe) COVID-19 pandemisi sebebiyle mezuniyeti geciken öğrenciler; 2. , 3. ve 4. Maddedeki belgeler yerine liselerinden aldıkları onaylı ve olası mezuniyet tarihini gösteren belgenin Türkçe örneğini teslim etmek zorundadırlar.

Bu öğrenciler başarılı oldukları takdirde koşullu kayıt yaptıracaklar ve belgelerini en geç 15 Aralık 2020’ye kadar eksik belgelerini teslim edeceklerdir.

6. Passport and a copy of the pages which shows photo and identity information.

Pasaport ve pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların kopyası

 

7. Student Visa or residence permit to be taken from Turkish Embassy in your home country.

Öğrenci Vizesi ya da İkamet İzni; ülkenizdeki Türk Elçiliği’nden alınacaktır.

8. 4 passport photos, it should be taken in the last 6 months and make you easily recognizable.

 4 adet fotoğraf, son 6 ay içerisinde çekilmiş ve sizi kolayca tanıtabilir şekilde olmalıdır

9. Bank Receipt of Tuition Fee:

Dönemlik Ücretin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu

BANK ACCOUNT FOR FEES /HARÇLARIN YATIRILACAĞI BANKA HESAP NUMARASI

 

Gebze Teknik Üniversitesi Halk Bankası Çayırova Şubesi

IBAN TR13 0001 2001 2990 0006 0001 92

 

The tuition fees are listed below for 2020-2021 Academic Year. 

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim ücretleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

For information only; the Tuition fees for 2020-2021 Academic Year

 

Fikir vermesi açısından; 2020-2021 yılında Yabancı Uyruklu Öğrencilerimizin Öğrenim Ücretleri

Faculties /  Fakülteler

Fee per semester (TL) /

Dönemlik Öğrenim Ücreti(TL)

All Faculties / Tüm Fakülteler 

5.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bank Receipt: The 9th article of Admission, Application and Registration Directive for Prospective International Students states that international degree seeking students must submit a bank receipt confirming that applicant has, on their own name, a bank account which covers at least 10000USD in order to prove their financial capacity of studying in Turkey (EFT or e-banking receipts can only be accepted if confirmed by the bank)

Banka Dekontu: GTÜ Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesinin 9. maddesi uyarınca Üniversitemize yurtdışından başvuracak adayların Türkiye’de yükseköğretimlerini sürdürmeyi sağlayacakları miktarda maddi imkânlarının olduğunu belgelemek üzere kendi adlarına açılmış banka hesabında; 10.000 USD olduğunu gösterir onaylı banka dekontu (EFT ve internet çıktısı onaylı olduğu takdirde kabul edilecektir.

 

OFFICIAL STATEMENT

Even if the applicants who have succeeded in applying with missing, misleading and falsified document, announced as officially appointed or substitute, they will not be enrolled. Once the final registration and acceptance of the university has been made, those who are detected (at any stage of education) will be dismissed due to the related legislation.

 

RESMİ BİLDİRİM

 

Eksik, yanıltıcı, yalan beyan ve sahte evrak ile başvuru yaparak başarılı olan adaylar asil veya yedek olarak kazanmış olsalar dahi, kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Kesin kayıt ve üniversitemize kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir.

 

 

 

GENERAL INFORMATION

 

Education

International students must follow the GTU Regulations on Undergraduate Education with regard to the educational issues. Students are supposed to certify their Turkish language proficiency to start their undergraduate education. The Turkish proficiency levels of the students are determined according to the certificate of achievement which is given by the centres (TÖMER) that provide Turkish language education and are approved by the Turkish Council of Higher Education. Levels:

  1. Turkish proficiency levels (A) and (B) are inadequate.1.     
  2. Turkish proficiency level (C) and above is sufficient.

As the language of the education in our university is minimum 30% English, the students who reach the level of desired Turkish proficiency can continue their education if they pass GTU English proficiency exam or certify their achievement in any equivalent English proficiency exams. The students who fail in GTU English proficiency exam or do not certify their achievement in any equivalent exams continue their education in English preparatory class.

There is no obligation to provide English proficiency for fully Turkish undergraduate programs. ( Economics and Geomatics Engineering)

International students have 2 years in total to submit their Turkish and English proficiency certificates.

The valid exams for the exemption from English Preparatory Class

GTU English Proficiency Exam

70

YDS/E-YDS

55

TOEFL(IBT)

66

 

 

GENEL BİLGİ:

 

Eğitim ve Öğretim

Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim ve öğretim ile ilgili konularda GTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Lisans eğitimine başlayabilmek için öğrenciler öncelikle Türkçe düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemelidirler. Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilik düzeyleri, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER) alınan başarı belgesine göre belirlenir.

 

Düzeyler:

1. (A) ve (B) düzeyi; Türkçe düzeyi yetersizdir.

2. (C1) ve üzeri düzeyde; Türkçe düzeyi yeterlidir.

 

Türkçe düzeyini istenilen seviyeye getiren öğrenciler Üniversitemizde eğitim dili en az %30 İngilizce olduğundan GTÜ İngilizce yeterlilik sınavından başarılı olmaları veya bu sınava eşdeğer İngilizce yeterlilik sınavlarından başarılı olduklarını belgelemeleri halinde ders aşamasında öğrenimlerine devam ederler. GTÜ İngilizce yeterlilik sınavından başarılı olamayan veya bu sınava eşdeğer İngilizce yeterlilik sınavlarından başarılı olduklarını belgeleyemeyen öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfına devam ederler.

 

Eğitim dili Türkçe olan lisans programları için İngilizce yeterlilik sağlama zorunluluğu yoktur. (İktisat ve Harita Mühendisliği)

 

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe ve İngilizce yeterlik belgelerini sunmaları için toplamda 2 yıl süreleri vardır.

İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyeti İçin Geçerli Olan Sınavlar

GTÜ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI

70

YDS/E-YDS

55

TOEFL(IBT)

66

 

 

 

10 Temmuz 2020 tarih ve 2755 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile alınmış bulunan “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair  Karar”ın aday öğrenciler tarafından yanlış yorumlandığı anlaşılmıştır.

 

Kararın ilgili maddesi ektedir.

Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları

MADDE 3- (1) Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin üç katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenir.

Ancak 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılından önce kayıt yaptıran ve program süresi içerisinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen cari hizmet maliyetini, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılından önce önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran ve program süresi içerisinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen cari hizmet maliyetinin beş katını geçemez. Ayrıca 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından önce kayıt yaptıran ve program süresi içerisinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak üzere belirlenir. Engellilik oranında indirim yapılmasına ilişkin 1 inci maddenin beşinci fıkrası hükmü, bu fıkra kapsamına giren öğrenciler hakkında da uygulanır.

(2) Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye vatandaşlarından burslandırılmaları yurtdışı kuruluşlar tarafından yapılanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjan dahilinde yükseköğretim kurumlarına önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yerleştirilen öğrenciler ile Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların (B) bölümünün (a) maddesinin (2)1 ve (4)2 numaralı bentleri kapsamında olup yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjan dahilinde yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen kişiler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından bu Kararın ilgisine göre birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabidirler.

 

Üniversitemiz çıktığı ilanda sadece yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ilana çıkmış, belirli bir ülke, durum ve kimlik şekli ile ilgili özel durumu olanlar için ayrıca kontenjan belirlememiş ve ilana çıkmamıştır.

 

Bu nedenle kabul alan bütün adayların İlanda belirtilen Öğrenim Ücretini ödemesi gerekmektedir. 2020/21 Akademik yılı için her Yarıyıl için belirlenen Öğrenim Ücreti 5.000,- TL (Beşbin)dir.

 

Bilgilerinize,

 

1)      Mavi Kartlıları tanımlamaktadır.

2)      Liseyi yabancı bir ülkede tamamlayanları tanımlamaktadır.