gtu_logo

Directives and Guidelines

   

YÖ-0001 Engelsiz GTÜ Birimi Yönergesi (Directive for GTU Accessibility Division)

YÖ-0002 Önlisans-Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi (Associate Degree-Undergraduate English Preparation Education And Exam Directive)

YÖ-0003 Dereceye Giren Lisans Mezunlarının Tespitine İlişkin Yönerge (Directive for Determining Top-Ranking Undergraduate Alumni)

YÖ-0004 Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi (YÖ-0004 Double Major Program Directive)

YÖ-0005 Dikey Geçiş Lisans Uygulama Yönergesi (YÖ-0005 Vertical Transfer Undergraduate Practice Regulation)

YÖ-0006 Mezuniyet Belgeleri İle Diploma ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge (Directive on the Implementation Principles for Issuing Graduation Certificates, Diplomas and Diploma Registration Books)

YÖ-0007 Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi (Regulation On Exemption From Undergraduate Courses And Recognition Of Previous Courses)

YÖ-0008 Lisansüstü Yabancı Öğrenci Yönergesi (Directive for International Graduate Students)

YÖ-0009 Lisansüstü İngilizce Hazırlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi (Graduate English Preparatory Education-Teaching And Exam Directive)

YÖ-0011 Uluslararası Öğrencilerin Lisans Programlarına Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi (International Students Application, Admission and Enrollment Directive for Bachelor's Degree Programs)

YÖ-0012 Yandal Programı Yönergesi (YÖ-0012 Minor Program Regulation)

YÖ-0013 Önlisans-Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi (YÖ-0013 Directive for Transfer of Associate and Undergraduate Programs)

YÖ-0014 Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi (Directive for Ethical Principles and the Ethics Board)

YÖ-0015 İnsan Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi (Directive for Human Research Ethics Board)

YÖ-0016 Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Esasları (Architectural Design Courses Application Principles Directive)

YÖ-0017 Mimari Tasarım VIII Dersi Uygulama Esasları (Guidelines For the Practical Aspects Of Architectural Design VIII Course)

YÖ-0018 Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi (Undergraduate Education At The Faculty Of Architecture Internship Directive)

YÖ-0019 Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi (Undergraduate Education Internship Directive for the Faculty of Engineering)

YÖ-0020 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi (Directive for Intellectual and Industrial Property Rights)

YÖ-0021 Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi (Directive for the Technology Transfer Office)

YÖ-0022 Psikolojik Taciz ile Mücadele Birimi Yönergesi (Directive for the Anti-Mobbing Division)

YÖ-0023 Gebze Teknik Üniversitesi Misafirhane Yönergesi (Directive for the Gebze Technical University Guest House)

YÖ-0024 Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi (Establishment and Operational Directive for Student Societies)

YÖ-0025 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi (Directive for Part-Time Student Employment)

YÖ-0028 İşletme Fakültesi Staj Yönergesi (Internship Directive for the Faculty of Business Administration)  

YÖ-0030 Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi (Directive for Correspondence Procedures, Signature Authorizations, and Authorization Transfers)

YÖ-0031 İç Denetim Yönergesi (Directive for Internal Audit) 

YÖ-0032 Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ Kütüphanesi Hizmetlerinden Yararlanma Yönergesi (Directive for Using the Prof. Dr. Nejat Göyünç Library) 

YÖ-0034 Kurtarma Ekibi Yönergesi (Directive for the Rescue Team) 

YÖ-0035 Öğrenci Konseyi Yönergesi (Directive for the Student Council) 

YÖ-0036 Okul Öncesi Eğitim Merkezi Kuruluş  ve Çalışma Yönergesi (Establishment and Operational Directive for the Preschool) 

YÖ-0037 Türkçe Hazırlık Öğretim ve Sınav Yönergesi (Turkish Preparation Education and Examination Directive)

YÖ-0038 Yabancı Dil Eğitim Proğramları ve Kurslar Yönergesi (YÖ-0038 Directive on Foreign Language Education Programs and Courses

YÖ-0039 Yurt İdare ve İşletme Yönergesi (Directive for Dormitory Administration and Management)

YÖ-0042 Erasmus Öğrenci ve Personel Değişim Yönergesi (Directive for Erasmus Student and Staff Exchange)

YÖ-0043 Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi (Implementing Directive for Scientific Research Projects)

YÖ-0044 Engelli Öğrenciler Eğitim – Öğretim Ve Sınav Uygulamaları Yönergesi (Disabled Students Education - Training and Examination Practices Directive)

YÖ-0045 AYDEK Çalışma Usul ve Esasları (Operational Procedures and Principles for the Academic Promotion and Evaluation Board)

YÖ-0046 Bisiklet Kullanım Kuralları Yönergesi (Directive on Rules for Bicycle Use)

YÖ-0047 Diş Hekimliği Hizmetleri Yönergesi (Directive for Dental Services)

YÖ-0048 Endüstriyel Uygulamalar Dersi Yönergesi (Directive for the Industrial Applications Course) (Click for FR-0638)

YÖ-0093 Endüstriyel Uygulamalar Dersi Yönergesi - YENİ VERSİYON (Directives Of Industrial Applications Course - NEW VERSION) (Click for FR-0638)

YÖ-0049 Güvenlik ve Trafik Uygulamaları Yönergesi (Directive for Security and Traffic Practices)

YÖ-0050 Mevzuat Komisyonu Yönergesi (Directive for the Legislation Commission)

YÖ-0051 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Yönergesi (Directive for Psychological Counseling and Guidance Services)

YÖ-0052 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim ve Sertifika Programları Yönergesi (Directive for the Education and Certificate Programs Offered by the Continuing Education Application and Research Center)

YÖ-0053 Arabuluculuk Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları (Operational Procedures and Principles for the Mediation Commission) 

YÖ-0054 Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Uygulama Esasları (Graduate Education and Training Regulations Senate Implementation Principles)

YÖ-0055 GTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi (GTU Directive for Academic Promotion and Appointment)

YÖ-0056 Dr. Öğretim Üyelerinin Görev Sürelerinin Uzatılması İçin Belirlenen Koşullar (Requirements Determined for the Extension of the Period of Duty for Assistant Professors)

YÖ-0057 Araştırma Görevlilerinin Görev Sürelerinin Uzatılması Koşulları Yönergesi (Requirements for the Extension of the Period of Duty for Research Assistants)

YÖ-0058 Personel Ödül Esasları Yönergesi (Directive for Principles for Personel Awards)

YÖ-0059 Aselsan Akademi Lisansüstü Eğitim Programı Uygulama Esasları (Implementation Principles for ASELSAN Academy Graduate Education Program)

YÖ-0061 İdari Personelin İl Dışı Naklen Tayin İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar (Procedures and Principles for Administrative Staff Appointment by Transfer to Another City)

YÖ-0062 Araştırma Planlama Danışma Kurulu Yönergesi (Directive for the Advisory Committee for Research and Planning)

YÖ-0063 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel Çalıştırma Yönergesi (Directive for the Employment of Foreign National Academic Staff)

YÖ-0064 Bilişim Politikaları Yönergesi (Directive for Information Technology Policies)

YÖ-0065 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi (Directive for Security Clearance and Archive Research)

YÖ-0066 Önlisans-Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi (Associate and Undergraduate Student Counseling Directive)

YÖ-0067 Akademik Arşiv ve Açık Erişim Yönergesi (Directive for the Academic Archive and Open Access)

YÖ-0068 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Yönergesi (Directive for the Animal Experiments Local Ethics Board)

YÖ-0069 Misafir, Doktora Sonrası Araştırmacı ve Kısmi Zamanlı Araştırmacı Yönergesi 

YÖ-0070 Hizmet İçi Eğitim Yönergesi (Directive for In-Service Training)

YÖ-0071 Temel Bilimler Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi (Faculty Of Basic Sciences Undergraduate Education Internship Directive)

YÖ-0072 Sıfır Atık Yönetimi Yönergesi (Directive for Zero Waste Management)

YÖ-0073 Gebze Teknik Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Yönergesi (Management Directive for Gebze Technical University Sports Facilities)

YÖ-0074 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programları ve Uygulama Esasları (Incentive Programs for International Scientific Publications and Implementation Principles)

YÖ-0075 Yayın Yönergesi (Directive for Publications)

YÖ-0076 Yemek Servisi Kurulunun Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Yönerge (Directive on the Establishment and Duties of the Catering Services Committee)

YÖ-0077 Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Procedures and Principles on the Contract-Basis Employment of Faculty Members That Surpassed Their Retirement Age)

YÖ-0078 Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Önlisans-Lisans Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları (Procedures And Principles of Implementation Regarding Associate Degree-Bachelors Degree Students Who Have Completed Their Maximum Period of Study But Failed to Graduate)

YÖ-0079 Biyomühendislik Bölümü Staj Uygulama Esasları (Bioengineering Department Internship Implementation Principles)

YÖ-0080 Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Electronics Engineering Internship Application Principles)

YÖ-0081 İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları Civil Engineering Department Undergraduate Education Internship Principles)

YÖ-0082 Harita Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Faculty Of Engineering Department of Cartography Engineering Internship Application Principles)

YÖ-0083 Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Chemical Engineering Department Internship Application Principles)

YÖ-0084 Makine Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Mechanical Engineering Internship Implementation Principles)

YÖ-0085 Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Environmental Engineering Internship Application Principles)

YÖ-0086 Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Industrial Engineering Internship Application Principles)

YÖ-0087 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Computer Engineering Internship Implementation Principles)

YÖ-0088 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Materials Science And Engineering Internship Implementation Principles)

YÖ-0089 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi (Faculty Of Aviation and Space Sciences Undergraduate Education Internship Directive)

YÖ-0091 Araştırma Geliştirme Komisyonu Yönergesi

YÖ-0092 Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi

YÖ-0094 GTÜ 101 Müfredat Dışı Etkinlik Uygulama Esasları (GTU 101 Principles of Implementation for Extracurricular Activities)

YÖ-0095 Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi

YÖ-0096 Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi

YÖ-0097 Endüstriyel Hizmetler Ofisi Koordinatörlüğü (GebzeLAB) Yönergesi

YÖ-0098 İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi

YÖ-0099 Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Yönergesi

YÖ-0100 GTU 110 Bilimsel ve Teknolojik Etkinlik Dersi Uygulama Esasları

YÖ-0101 Sağlıklı Kampüs - Sahipsiz Hayvanlar Yönergesi

YÖ-0102 Dumansız Hava Sahası Yönergesi