GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TAMAMLANAN TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2016)
DOKTORA TEZLERİ
No Yıl Tez Başlığı Yazar Danışman
25 2016 Jet-loop biyoreaktörlerinde azot oksitlerin (NOx) gideriminin incelenmesi ve modellenmesi Serdar Durmazpınar Bülent Keskinler
24 2016 Mikroalglerin sudan ayrıştırılmasında ve biyoetanol üretiminde ozon ve ultrases kullanımı Ülker Diler Keriş Şen Mirat Gürol
23 2016 Kentsel atıksu arıtan arıtma tesisinin modellenmesi ve genel atıksu karakteristiğinin endüstriyel etkilerinin belirlenmesi Yeter Tursun Bülent Keskinler, Güçlü İnsel
22 2016 Humic substances and nom removal from aqueous solitions and lake waters (Terkos-Turkey and Saimaa-Finland) by electrocoagulation Feride Ulu Kaç Mehmet Kobya
21 2016 Atıksu ormanında yetiştirilen mikroalglerin yağının karakterizasyonu ve değerlendirilmesi Gülfem Soydemir Mirat Gürol
20 2015 Bütünleşik havza yönetimi karar verme mekanizmasına oyun teorisinin potansiyel katkısının belirlenmesi Nadire Üçler Salim Öncel, Güleda Engin
19 2014 Karar destek modeli ile fosfor kirliliğinin incelenmesi- porsuk havzası örneği Meltem Çelen Mehmet Karpuzcu, Güleda Engin
18 2014 Yaş ve kuru birikim örneklemesi ve analizi ile Büyükçekmece hava kalitesinin değerlendirilmesi İsmail Anıl Pınar Ergenekon
17 2013 Lignoselülozik atıkların ko-fermantasyonla biyoetanole dönüştürülmesi: ön arıtım ve fermantasyon proseslerinin incelenmesi ve iyileştirilmesi Pınar Karagöz Melek Özkan
16 2013 Azalan debili filtrasyon Murat Eyvaz Ebubekir Yüksel
15 2012 Melanoidin ve melanoidin içeren maya endüstrisi atıksularının elektrokimyasal arıtımı Erhan Gengeç Mehmet Kobya
14 2012 Yakıt hücresi sisteminde elektrokimyasal ve mikrobiyolojik yaklaşım ile elektron transfer mekanizmasının incelenmesi Işılay Ulusoy Anatoli Dimoglo
13 2011 Jet loop membran biyoreaktör (jlmbr) sisteminde mikrofiltrasyon membranlarının kirlenme özelliklerinin membran tipine ve gözenek boyutuna bağlı olarak incelenmesi Derya Yüksel İmer Ahmet Karagündüz
12 2011 Kırsal alanlarda hava kalitesi modellemesi üzerine araştırma (çan-bayramiç bölgesi örneği) Nesime Özkurt Mehmet Karpuzcu
11 2011 Mikrofiltrasyon membranların kirlenme özelliklerinin membran tipine ve gözenek boyutuna bağlı olarak klasik aktif çamur sisteminde incelenmesi Nadir Dizge Ahmet Karagündüz
10 2010 Otomotiv endüstrisi fosfat çamurlarının bertaraf ve geri kazanım yöntemlerinin araştırılması Özgür Doğan Mehmet Karpuzcu
9 2010 Kesikli proseste biyodizel üretimin optimizasyonu ve en uygun teknikle üretilmesi Mehmet Ünsal Bülent Keskinler
8 2010 Patates işleme endüstrisi atıksularının anaerobik tam karışımlı kantakt reaktörde mezofilik ve termofilik şartlarda arıtılabilirliğin incelenmesi ve modellenmesi Elif Şentürk Güleda Engin
7 2010 Elektrokoagülasyonda oluşan aı (oh)3 floğunun özelliklerinin ve proses performansını ile ilişkisinin incelenmesi Orhan Taner Can Mahmut Bayramoğlu
6 2010 Fotokatalitik oksidasyon projesi için uygun ZnO tutuklama yöntemi ve reaktör konfigürasyonunun geliştirilmesi Abdurrahman Akyol Mahmut Bayramoğlu
5 2010 Çevre kirliliğinin izlenmesi için fiber-optik DNA biyosensörlerinin geliştirilmesi ve üretimi Banu Zehra Bahşi Mehmet Karpuzcu
4 2010 Horseradish peroxidase enzimi kullanılarak amperometrik fenol biyosensörlerinin geliştirilmesi Şeyda Özöner Elif Erhan
3 2009 Laccase enziminin temel alan amperometrik fenol biyosensörünün geliştirilmesi Meral Topcu Sulak Bülent Keskinler
2 2009 Mikrobiyal biyolojik oksijen ihtiyacı biyosensörlerinin geliştirilmesi Serdar Kara Bülent Keskinler
1 2008 Düzenli deponi sahası sızıntı sularının yüksek performanslı kompakt membran biyoreaktörlerle arıtılabilirliğinin araştırılması Mahir İnce Güleda Engin
YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
No Yıl Tez Başlığı Yazar Danışman
256 2016 Atıksu arıtımında membran filtrasyon performansının arttırılmasında bdellovibrio bacteriovorus’un biyofilm giderme etkisinin araştırılması Hilal Yılmaz Melek Özkan
255 2016 Tekstil atıksularının membran proseslerle arıtımı ve endüstriyel su geri kazanımı Esin Balcı Coşkun Aydıner
254 2016 Effect of geotextile layer on leachate quality in recirculated landfill bioreactor Yusuf Küçükağa Cevat Yaman
253 2016 Sistine atıksularının membran filtrasyon sistemiyle arıtım performansının incelenmesi Duygu Sesli Babaoğlu Bülent Keskinler
252 2016 Bor katkılı elmas elektrot kullanılarak elektrooksidayson-ultrases hibrit prosesiyle parasetamol giderimi Aybike Gül Karaoğlu Abdurrahman Akyol
251 2016 Konteyner yıkama atık sularının kombine ve hibrit elektrokimyasal yöntemler ile arıtılabilirliğinin incelenmesi Tülin Yılmaz Nayır Serdar Kara
250 2016 Yerel yönetimlerde kentsel katı atık yönetimi- Derince Belediyesi örneği Melike Gülmez Senem Bayar
249 2016 İleri oksidasyon/ultrafiltrasyon hibrit sistemi kullanılarak tekstil atıksularından organik madde giderimi Şeyda Aksu Coşkun Aydıner
248 2016 Kocaeli - Dilovası bölgesinden kaynaklanan partikül madde ve kükürt dioksit emisyonlarının ISCST3 yazılımı kullanılarak modellenmesi Bahar Tüncel Pınar Ergenekon
247 2016 Membran distilasyonla deniz suyu arıtımında farklı sistem tasarımlarının kıyaslamalı ekonomik analizi Yasemin Melek Tilki Coşkun Aydıner
246 2016 Tersane tehlikeli atıkların yönetimi ve öneriler Yakup Meydanlıoğlu Nihal Bektaş
245 2016 Boyar maddelerin elektrokoagülasyon ile arıtılabilirliğinin incelenmesi Mesut Özden Nihal Bektaş
244 2016 Halloysit katkılı membranların üretimi ve karakterizasyonu Ayşe Yüksekdağ Ebubekir Yüksel
243 2016 NOx gideriminde kullanılmak üzere porfirin kaplı membran geliştirilmesi Osman Cahit Demirci Pınar Ergenekon
242 2015 Sabit yatak biokütle gazlaştırma Ahmet Erdem Murat Doğru
241 2015 Atıksu arıtma çamuru gazlaştırma reaktör tasarımı ve sistemin tekno-iktisadi analizi Cevdet Doğan Murat Doğru
240 2015 Hidrodinamik kavitasyon(HDK) destekli fenton prosesi ile sızıntı suyu arıtımının incelenmesi Mehtap Dursun Nihal Bektaş
239 2015 Boyar madde içeren suların heterojen fotokatalitik arıtımında zeolit yapılı plakaların katalizör olarak kullanılması Ferit Emre Adaklı Cengiz Yatmaz
238 2015 Avcı bakteri bdellovibrio bacteriovorus’un atıksu arıtımında kullanılan membranların temizlenmesinde biyolojik yöntem olarak kullanımı Çisel Şengezer Melek Özkan
237 2015 Boyar maddenin elektrokimyasal yöntemle üretilen ferrat ile giderimi Cansu Karatepe Anatoli Dimoglo
236 2015 Aliminyum bilye anotların kullanıldığı elektrokoagülasyon reaktörü ile yeraltı sularından As(III) ve As(V) giderim prosesinin modellemesi ve optimizasyonu Ayşegül Yağmur Gören Mehmet Kobya
235 2015 Nitro-aromatik ve nitro-heterosiklik organik kirleticilerin ultrases destekli anaerobik membran biyoreaktörde arıtımı Ender Kara Ebubekir Yüksel
234 2015 Yüzey aktif madde içeren atık suların membran filtrasyon prosesi ile arıtım performansının incelenmesi Ayşegül Derya Altınay Bülent Keskinler
233 2015 Arıtılmış kentsel atıksulardan ileri osmoz/membran distilasyon sistemiyle su geri kazanımı Tuğba Nur Yılmaz Coşkun Aydıner
232 2014 Mdf proses atıksularından su ve lif geri kazanımı için membran prosesin geliştirilmesi Yiğit Güngör Bülent Keskinler
231 2014 Azot oksitlerin jet-loop biyoreaktörde kimyasal ve biyokimyasal arıtımının incelenmesi Nalan İlhan Pınar Ergenekon
230 2014 Atıkların tehlike sınıflandırılmasında yenilenen ghs yönteminin getirdikleri ve Türkiye’ye uygulama modelinin önerilmesi Ebubekir Ekinci Ebubekir Yüksel
229 2014 İleri osmoz/ membran distilasyon sisteminde deniz suyunun seyreltilmesi ve temiz su eldesi Şerif Çakmak Coşkun Aydıner
228 2014 Termofilik membran biyoreaktörlerde membran kirliliğinin incelenmesi Mehmet Okta Salim Öncel
227 2014 Barit (BaSO4) mineralinin yeraltı suyunda çözünmesinin araştırılması ve sülfat giderim metodları Sema Hümeyra Yıldırım Çoban Salim Öncel
226 2014 DNA biyosensörü tasarımında enzimle işaretleme yöntemlerinin kullanılması Faruk Can Elif Erhan
225 2014 Elektrikli ve elektronikli atıkların yönetimi bir telekomünikasyon şirketi örneği Mustafa Kabak Elif Erhan
224 2014 Boyar madde, pestisit ve antibiyotik içeren suların fotokatalitik proseslerle arıtımında ZnO/TiO2 kompozit plakaların kullanımı Eylem Topkaya Cengiz Yatmaz
223 2013 Yalova kentsel katı atık yönetim alternatiflerinin çevresel yaşam döngüsü analizi ile incelenmesi Sedat Çil Nihal Bektaş
222 2013 Metale toleranslı yerel bakteriyel izolatların karakterizasyonu ve biyogiderim kapasitelerinin incelenmesi Binnur Kıratlı Herand Melek Özkan
221 2013 Tehlikeli atık ara depolama tesisine kabulü yapılan atıkların envanteri Pınar Arutan Nihal Bektaş
220 2013 Hibrit membran fotokatalitik reaktör kullanılarak tekstil ve ağaç işleme endüstrisi atıksularının arıtılmasının araştırılması Nurdan Doruk Cengiz Yatmaz
219 2013 Dilovası bölgesindeki uçucu organik bileşiklerin zaman ve konuma bağlı değişiminin pasif örnekleme metodu ile izlenmesi ve dağılım haritlarının oluşturulması Gaye Özdemir Pınar Ergenekon
218 2013 Yeraltı sularından arsenik giderimi üzerine bazı iyonların etkisi Melike Cebeci Mehmet Kobya
217 2013 Yüksek katma değerli ürünler elde etmek için biyoatıkların bioteknolojik arıtımı Gizem Güneç Ahmet Karagündüz
216 2013 Tuz gölünden entegre membran sistemleri ile tuz elde edilmesi Çağla Köseoğlu Salim Öncel
215 2013 Fenolik bileşiklerin elektrokogülasyon ile zeytin karasuyundan geri kazanımı Tuğba Dinçer Hatice İnan
214 2013 Zeytin karasularının elektrofenton yöntemi ile arıtılabileceğinin incelenmesi Fethullah Bayat Anatoli Dimoglo
213 2013 Bitümlü sıcak karışımların çevresel yaşam döngüsü analizi Murat Özgür Polat Nihal Bektaş
212 2013 Zeytin salamura atıksularının membran proses ile arıtılması ve su geri kazanımı Bahar Özbey Bülent Keskinler
211 2013 Elektrokogulasyon prosesi ile insan idrarından nutrient giderimi İlkay Öztürk Çalışkan Hatice İnan
210 2013 Alkali ve asidik çinko kaplama atıksularının elektrokimyasal arıtımı Gülşah Sırtbaş Mehmet Kobya
209 2013 Maden yataklarında bulunan sülfürlü minerallerin asitli maden drenajlarına etkilerinin araştırılması Emin Ender Çelebi Salim Öncel
208 2013 Türkiye‘deki elektirikli ark ocaklarından kaynaklanan baca gazı tozlarının yönetim ve geri kazanım seçenekleri Murat Tunç Senem Bayar
207 2013 Organik madde içeren katı atıkların enerji üretimi amacıyla anaerobik kompostlaştırılması Yasemin Çalışkan Nihal Bektaş
206 2012 Mikrodalga metodu ile tarımsal atıktaki lignoselülozik yapının parçalanması Mehmet Can Akkiriş Hatice İnan
205 2012 Endüstri kuruluşlarından kaynaklanan kontamine üstübü ve bez atıklarından enerji eldesi için piroliz uygulaması Neslihan Erdem Salim Öncel
204 2012 Patlayıcı endüstrisi atıksularının anaerobik arıtılabilirliğinin incelenmesi Betül Tavacı Mehmet Kobya
203 2012 Patates işleme endüstrisi atıksularının termofilik püskürtme çevrimli membran biyoreaktörle arıtımı Alikemal Topaloğlu Mehmet Kobya
202 2012 Elektrokimyasal metod ile insan idrarından nutrient giderimi Elif Alaydın Hatice İnan
201 2012 Kesikli ileri osmos/ ters osmos kombine prosesi kullanılarak peyniraltı atıksuyunda hacim azaltımı ve su geri kazanımı Semra Topçu Bülent Keskinler
200 2012 Tıbbi atık bertaraf yöntemleri ve karşılaştırılması Giresun ili örnek çalışması Harun Üstün Salim Öncel
199 2012 Toplam ve ardışık örnekleyiciler ile toplanan yağmur örneklerinin formaldehit içeriği açısından incelenmesi Ediz Uyanık Pınar Ergenekon
198 2012 Püskürtme çevrimli reaktörde kütle transfer özelliklerinin belirlenmesi Lalehan Akbulut Güleda Engin
197 2012 Arıtma tesisi atık çamurlarının anaerobik kontakt reaktör ile arıtımı Ayşe Muhcu Salim Öncel
196 2012 Baskı devre kartlarındaki demir, bakır ve nikel metallerinin geri kazanımında optimum liç şatlrının belirlenmesi Cihan İlçin Hatice İnan
195 2012 Gebze çevresindeki aerosol formundaki hava kirliliğinin raman lidarı ile incelenmesi Alper Seçgin Anatoli Dimoglo
194 2012 Buğday saplarından biyoetanol üretimi : Asit hidrolizi ve enzimatik hidrolizin etkisi Derya Koçoğlu Soydan Melek Özkan
193 2012 İleri osmoz prosesi kullanılarak peynir altı atıksuyunda hacim azaltımı üzerine çekme çözeltisi ve osmotik basıncın etkisi Perihan Kuvvet Bülent Keskinler
192 2011 Çözücü kullanılan işyerlerinin iç ortam havasında uçucu organik bileşiklerin pasif örnekleme ile tayini ve izlenmesi Emrah Yılmaz Pınar Ergenekon
191 2011 Hümik maddenin katalitik ozonlama ile giderimi Özge Türkay Hatice İnan
190 2011 Boyar madde içeren sulu çözeltilerin fotokatalitik oksidasyonu : bentonit ve zeolit minerallerinin karşılaştırılmalı kullanılması Özlem Gülecan Cengiz Yatmaz
189 2011 Bitümlü formasyonlardan çevre dostu enerji elde edilmesinin araştırılması Didem Ekinci Salim Öncel
188 2011 İstanbul ili evsel arıtma tesisleri çamur miktarlarının tespiti ve değerlendirilmesi Yunis Tural Bülent Keskinler
187 2011 Farklı özellikle deniz sularından entegre ters ozmoz sistemi ile içme suyu eldesi Ender Güler Güleda Engin
186 2011 Mangan oksit mineralleri kullanılarak sulu çözeltilerden arsenik selenyum giderimi Belgin Ergül Nihal Bektaş
185 2011 Ultrases kullanımının direkt filtrasyona etkiletinin araştırılması Mehmet Buğra Zengi Ebubekir Yüksel
184 2011 Oruçoğlu köyü yapay sulakalan sistemi performansını etkilyen faktörlerin belirlenmesi ve performans artırıcı çözümler Ali İnci Salim Öncel
183 2011 Tekstil atıklarından piroliz yöntemi ile enerji elde edilmesi Sibel Barışcı Bülent Keskinler
182 2011 Konacık belediyesi atıksu arıtma tesisinin modellenmesi ve mevcut problemlerin bilgisayar simülasyonu ile çözülmesi Özgür Karaduman Bülent Keskinler
181 2011 Mangan oksit minerali kullanılarak sulu çözeltilerden adsorpsiyon yönetemi ile kadmiyum ve kurşun giderimi Aylin Sönmezay Salim Öncel
180 2011 Entegre katı atık yöntemi Türkiye uygulaması Emine Reyhan Battal Salim Öncel
179 2010 Yağ ve sabun sanayisinde kullanılan ağartma topraklarından yağın geri kazanılması ve ağartma topraklarının tekrar kullanılabilirliği Özlem Yılmaz Bülent Keskinler
178 2010 Evsel nitelikli atıksuların fotofenton prosesi kullanılarak arıtılması Nuray Şen Nihal Bektaş
177 2010 Formaldehyde dehydrogenase enzimi kullanılarak amperometrik formaldehit biyosensörlerinin geliştirilmesi Elif Çoban Elif Erhan
176 2010 Pilot ölçek jetloop membran biyoreaktör sisteminde hacimsel kütle transfer katsayısının (kla) belirlenmesi ve yüzey aktif maddeler ile yağın etkilerinin incelenmesi Yasemin Kalkan Ahmet Karagündüz
175 2010 Gebze civarında yüzey sularının kalitesinin belirlenmesi Emrah Uysal Salim Öncel
174 2010 Akışkan yataklı kum filtreleri ile yüzeysel suların arıtımında optimum şartların araştırılması Mehmet Şükrü Kırmızı Ebubekir Yüksel
173 2010 Gebze ortam havasındaki partikül maddenin ağır metal içeriğinin incelenmesi Kadir Ulutaş Pınar Ergenekon
172 2010 Beyoğlu ilçesi ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama çalışması değerlendirilmesi Yelda Küçük Salim Öncel
171 2010 Kolon tip fotoreaktörde tekstil atıksuyunun demir iyonu yüklü minerallerde heterojen fotokatalitik oksidasyonu Serpil Karakoç Cengiz Yatmaz
170 2010 Antibiyotik içeren sulu çözeltilerin fotokatalitik oksidasyonu: tio2, zn0 ve fe yüklü zeolit ve beydellit katalizörü kullanımı Hesna Akçeşme Özdemir Cengiz Yatmaz
169 2010 Hibrit çapraz akışlı mikrofiltrasyon ile bakır giderimi Gözde Seçkin Ahmet Karagündüz
168 2010 Çözünmüş mikrobiyal ürünlerin ultrafiltrasyonlarla giderimi ve kirlenme mekanizmasının araştırılması Merve Okçular Ahmet Karagündüz
167 2010 Evsel atıkların arındırılması ve maliyet analizi Burak Ayrak Mehmet Karpuzcu
166 2010 Elektrokimyasal atıksu arıtım projesi ile arsenik giderimi Uğur Gebeloğlu Mehmet Kobya
165 2010 Sanayileşmiş kıyısal bölgedeki ortam havasında uçucu organik bileşik kirliliği: GYTE Muallimköy yerleşkesi ve dilovası yerleşim bölgesinde BTEX ölçümleri Selim Tavşan Pınar Ergenekon
164 2010 Kuru aktif çamur ve spirulina platensis kullanılarak Cu+2 biyosorpsiyonu Burcu Müftüoğlu Güleda Engin
163 2010 Arıtma çukurlarının karakterizasyonu ve briket kömür imalatında kullanımı Nilüfer Ömürlü Güleda Engin
162 2010 Demir biyogiderimi için etkin mikroorganizmaların izolasyonu ve biyogiderim kapasitelerinin incelenmesi Esra Karlık Melek Özkan
161 2010 Biyolojik arıtma çamur özelliklerinin klasik membran filtrasyonuna etkileri Seçil Bayar Ahmet Karagündüz
160 2010 İçme sularında aluminyum elektrotlar kullanılarak ektrokoagülasyon ile arsenik giderimi Feride Ulu Mehmet Kobya
159 2010 Arsenat ve arsenit iyonlarının modifiye edilmiş beydellit, zeolit ve sepiloyit mineralleri ile giderimi Serkan Aydın Nihal Bektaş
158 2009 Atık lastiklerin yönetimi ve monofillerdeki fiziksel ve kimyasal davranışlarının incelenmesi Berna Tunç Nihal Bektaş
157 2009 Gebze organize sanayi bölgesi tehlikeli atık envanterinin oluşturulması Işıl Gökşin Nihal Bektaş
156 2009 AKÜ üretim etıksuların elektrokimyasal metod ile arıtımı Hacı Mehmet Ekici Mehmet Kobya
155 2009 İlaç endüstrisi atıksularının elektro kimyasal metod ile arıtımı Serdal Koğan Mehmet Kobya
154 2009 Endüstriyel bölge komşuluğunda kıyısal kırsal alandaki hava kalitesi; muallimköy’departikül maddede ve topraktaki ağır metal kirliliği Gözde Özkan Pınar Ergenekon
153 2009 Polyhipe ile sudan btex gideriminin araştırılması Gülfem Soydemir Ahmet Karagündüz
152 2009 Ardışık kesikli reaktörlerde organik madde giderimi Pınar Zişan Sözer Güleda Engin
151 2009 Demir III(Fe+3), demir II(Fe+2) iyonları ile modifiye edilmiş beydellit minerali varlığında azo boya çözeltisinin heterojen foto fenton oksidasyonu Gaye Sağlar Keser Cengiz Yatmaz
150 2009 Doğal organik maddelerin adsorpsiyon yöntemi ile giderimi Gülşen Şahin Güleda Engin
149 2009 Fe +3 iyonu ile modifiye edilmiş zeolit minerali varlığında tekstil endüstrisi banyo boyama atık suyunun heterojen foto oksidasyonu Sevinç Güvenç Cengiz Yatmaz
148 2009 İznik gölünde besin maddesi kirlenmesinin incelenmesi ve uygun bir modelin araştırılması Nagihan Kurt Mehmet Karpuzcu
147 2009 Yapısal atıkların yeniden değerlendirebilirliği sulukule örneği Sevgi Akarsu Nihal Bektaş
146 2009 Medyatör bağlı matrikslerin tyrosinase tabanlı fenol biyosensörüne uygulanması Fuat Dursun Elif Erhan
145 2009 Fenol içeren atıksuların elektrokimyasal metot ile arıtımı Oğuz Şahin Mehmet Kobya
144 2008 Ambalaj atıklarının yeniden değerlendirilebilirliği ve Küçükçekmece örneği Gül Sümeyra Akçay Han Nihal Bektaş
143 2008 Amperometrik nitrat biyosensörlerinin geliştirilmesi Özlem Terzi Elif Erhan
142 2008 Nikel-siyanür metal kaplama işlemi durulama banyo atıksularının elektrokimyasal arıtımı Seda Yiğit Mehmet Kobya
141 2008 Fosfatlama banyosu atıksularının elektrokimyasal arıtımı Alev Dedeli Mehmet Kobya
140 2008 Aktif çamur biyokültesi üzerine farklı etken maddelere sahip antibiyotik türlerinin toksissite etkisinin belirlenmesi Tuğba Öztürk Güleda Engin
139 2008 Metal kaplama prosesi durulama banyo atıksularının elektrokoagülasyon ile arıtımı Neslihan Uzun Parlak Mehmet Kobya
138 2008 Pendik ilçesi evsel nitelikli katı atıklarının geri kazanılabiliğliğinin araştırılması Yasin Güner Elif Erhan
137 2008 Bazı ağır metal ve organik kirleticilerin laktat dehidrogenaz enzimi üzerindeki engelleyici etkilerinin belirlenmesi ve enzim inhibisyonuna dayalı biyosensör geliştirilmesi İbrahim Tan Melek Özkan
136 2008 Yüzey aktif maddelerin demir (Fe+3) ile modifiye edilmiş zeolit katalizi eşliğinde heterojen foto-oksidasyonu İlkay Kıran Nihal Bektaş
135 2008 Ysp ( yuvarla-sıkıştır-paketle) metodu ile çöplerin katı atık düzenli depolama sahasında depolanması Ordu ili örneği Seyid Hamid Haşimi Salim Öncel
134 2008 Çevreye etki eden kimyasal toksik bileşiklerin moleküler modelleleme ile incelenmesi Şenay Duran Güleda Engin
133 2008 Yeni kompozit polimerik reaktörlerde so2 gideriminin incelenmesi Ercan Gürbulak Pınar Ergenekon
132 2008 Mikro ölçekli elektroforetik analiz kitleri oluşturularak çevresel analizlerde kullanılması Arzu Tüfekçioğlu Nihal Bektaş
131 2008 Derin yataklı filtrasyonda yük kayıplarının incelenmesi Tuğrul Selami Aktaş Ebubekir Yüksel
130 2008 Türkiye’de ambalaj atıklarının karaterizasyonu geri kazanımı ve bertarafı Nadire Pelin Karamangil Mehmet Karpuzcu
129 2008 Sürekli akış kontrollü bir elektrokoagülasyon prosesi ile tekstil atıksularının arıtımı Mehmet Tonay Şensoy Mehmet Kobya
128 2008 Demir III (Fe+3), demir II (Fe+2), bakır II (Cu+2), seryum IV (Ce+4) iyonları ve bu iyonların karışımı ile modifiye edilmiş zeolit minearli varlığında azo boya çözeltisinin heterojen foto oksidasyonu Derya Ekizoğlu Cengiz Yatmaz
127 2008 Ağır metal içeren atıksulardan doğal kil minerali beydellit ile kadmiyum ve kurşun giderimi Özlem Etci Nihal Bektaş
126 2008 Tekstil atıksularının farklı güç kaynakları kullanılarak elektrokimyasal arıtımında optimum şartların araştırılması Mustafa Kırlaroğlu Ebubekir Yüksel
125 2008 Filtrasyonda kesikli ön ozonlama ve polimer eklenmesinin su kalitesi üzerine etkisi Hatice Deniz Ebubekir Yüksel
124 2008 Trafik kaynaklı ağır metallerin çam iğnelerindeki birikimi Yasemin Demir Bülent Hekimbaşı
123 2008 Farklı boy gruplarında fitoplantonik organizmalar kullanılarak atıksulardan Cr+6 biyosorpsiyonu Selay Aksoy Güleda Engin
122 2008 Fıskiye tip reaktörde farklı heterojen tip katalizlerin oksidasyon verimine etkisinin incelenmesi Caner Araz Cengiz Yatmaz
121 2008 Boyar madde içeren atık suların arıtımında farklı fotokatalitik oksidasyon parametrelerinin araştırılması Çiğdem Şafak Sağlam Cengiz Yatmaz
120 2008 Pestisit monochrotophos’un (MCP) sulu çözeltilerinden elektrokimyasal yöntemlerle giderimi Yasin Uzman Cengiz Yatmaz
119 2008 Yüksek koi içeriğine sahip ilaç sanayi atıksularının arıtılabilirlik çalışmaları Ülker Diler Keriş Bülent Keskinler
118 2008 Elektrokoagülasyon metoduyla Paşaköy ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi atıksuyundaki fosforun giderilebilirliğinin incelenmesi Hayriye Ebru Abamor Nihal Bektaş
117 2007 Demir (fe3+) ile modifiye edilmiş zeolit katalizi ile azo boya çözeltisinin fotooksidasyonu. Mesut Tekbaş Nihal Bektaş
116 2007 Direkt filtrasyonda önozonlama geçiktirme süresinin filtre verimliliğine etkisinin araştırılması. Deniz Önsoy Ebubekir Yüksel
115 2007 Tekstil Endüstrisinde kullanılan çeşitli boyarmaddelerin aktif karbon ile gideriminin incelenmesi. Ali Faik Şeker Güleda Engin
114 2007 Gebze- Dilovasında partikül madde kirliliği;kirletici kaynakların dökümü ve partikül madde kanserojenik pah analizi. Aytuğ Sivaslıgil Pınar Ergenekon
113 2007 Tekstil endüstrisi atıksuyunun fotokatilitik arıtımında reaktör performansının araştırılması. Süreyya Gökçen Gönülay Cengiz Yatmaz
112 2007 Evsel nitelikli atıksuların ters ozmoz kullanılarak geri kazanımı. Banu Sınmaz Güleda Engin
111 2007 İstanbul'da kentsel katı atık yönetimi ve geri kazanım potansiyelinin belirlenmesi. Turan Yaman Nihal Bektaş
110 2007 Tutuklanmış maya hüçreleri (saccharomyces cerevisiae) kullanılarak sürekli sistemde etanol üretimi. Pınar Karagöz Melek Özkan
109 2007 Demir (fe3+) iyonu ile modifiye edilmiş zeolit katalizi eşliğinde pestisitgiderimi. Meral Onur Cengiz Yatmaz
108 2007 Modifiye ve ham zeolit kullanılarak boyarmadde adsorpsiyonu. Fatih Babuşcu Nihal Bektaş
107 2007 Termofolik-selülolitik bakteri clostrıdıum thermocellum kullanılarak selüloz ve selülozik atıklarının parçalanması ve şeker birikiminin optimizasyonu. Özlem Özpınar Melek Özkan
106 2007 Elektrodiyaliz yöntemi ile so4-2 ve bo3-3 ün endüstriyel atık sulardan gideriminin incelenmesi. Ferah Deveci Anatoli Dimoglo
105 2007 Tarihi Süreçlerde atmosferik şartların ve hava kirliliğinin taş yapılar üzerindeki etkileri:Köprülü medresesi ve kütüphanesi örneği. Canan Gökçen Salim Öncel
104 2007 Kesikli reaktöre fotokatalitik proseslerle pestisit giderimi. Hale Arslan Cengiz Yatmaz
103 2007 Çeşitli sektörlere ait arıtma çamurlarının fiziksel ve kimyasal karakterizasyonu. Ayşegül Morgül Salim Öncel
102 2007 Katı atık sızıntı sularının elektrokimyasal yöntemler ile arıtılabilirliğinin incelenmesi (İzaydaş Tesisleri) Mehmet Fatih Şen Anatoli Dimoglo
101 2007 Organik kirleticilerin yüzey aktif maddelerin varlığında elektrokinetik yöntemlerle topraktan giderilmesinin araştırılması. Gülden Karasuluoğlu Ahmet Karagündüz
100 2007 Deri sanayi atıksularının kimyasal koagülasyon ve elektrokoagülasyon ile arıtımı. Neslihan Şanlı Mehmet Kobya
99 2007 Metal kesme atıksularının koagülasyon ve elektrokoagülasyon ile arıtımı. Çiğdem Çiftçi Mehmet Kobya
98 2007 Maya endüstrisi atıksularının elektrokoagulasyon ve kimyasal koagulasyon ile arıtımı Şermin Delipınar Mehmet Kobya
97 2006 Metallerin aljinat bilyelerine adsorplanma mekanizmasının ve kinetiğinin incelenmesi Dilşad Ünal Haşimi Ahmet Karagündüz
96 2006 Tuz Gölü tuzlarındaki ağır metal değişimi Selma Gözlev Salim Öncel
95 2006 Evsel atıksu arıtma tesisi maliyetlerine etki eden faktörler ve aralarındaki bağantıların araştırılması Ali Toltar Mehmet Karpuzcu
94 2006 Mağusa için en uygun biyolojik arıtma teknolojisinin seçimi ve tasarımı Özlem Halide Uzman Nizamettin Kazancı
93 2006 Marmara denizi havzası kirlilik yükleri araştırması Sevcan Özgür Salim Öncel
92 2006 Porsuk barajında su kalitesinin matematik modelle incelenmesi Meltem Koçal Mehmet Karpuzcu
91 2006 Petrol kaynaklı çözünür kirleticilerin yer altı suyunda taşınımının modellenmesi: Batman özeli Ayşen Kara Ahmet Karagündüz
90 2006 Porsuk çayı'nın su kalitesinin bulanık mantık metodu ile değerlendirilmesi Ersin Orak Güleda Engin
89 2006 Sapanca Gölünde ötrofikasyonun araştırılması Filiz Dak Özecik Atilla Akkoyunlu
88 2006 Düşük konsantrasyonlu değerli ağır metallerin sulu ortamlardan elektrokimyasal bir metod ile geri kazanılması Aras Gezer Bülent Keskinler
87 2006 Farklı demir ve alüminyum elektrot bağlantıları ile tekstil atıksularının eletrokoagülasyon Murat Eyvaz Mehmet Kobya
86 2006 Bitkisel yağ ve atıklarından yeni mikro poroz polimerik enzim reaktörleri ile biyodizel üretimi Nadir Dizge Bülent Keskinler
85 2005 Alternatif enerjiler üzerine bir araştırma M. Tuba Pusat Mehmet Karpuzcu
84 2005 Reaktif azo boyar madde sulu çözeltisinin elektrokimyasal ve fotokatalitik proseslerle seri arıtımının incelenmesi Zeynep Aslan Cengiz Yatmaz
83 2005 Sulu çözeltilerden kurşun ve bakır iyonlarının şartlandırılmış diatomit kullanılarak giderimi Özgür Aksöz Nihal Bektaş
82 2005 Boya içeren atıksuların hibrit foto-elektrokimyasal yöntem ile arıtımı Metin Şahin Anatoli Dimoglo
81 2005 Uluabat gölü çökellerinde ve göl suyunda metal konsantrasyonlarının incelenmesi Canan Turgut Salim Öncel
80 2005 Mikrobiyolojik demir arıtımı D. Yüksel Köseoğlu Bülent Keskinler
79 2005 İstanbul içme suyu dağıtım sisteminde su kayıpları kontrolü Faruk Dikmen Mehmet Karpuzcu
78 2005 Yukarı akışlı havasız çamur yatağı reaktörleri için yapay sinir ağları ile model yaklaşımı Cafer İsmail Ata Mehmet Karpuzcu
77 2005 Gebze katı atıklarının dökümden önce ve sonra oluşan sızıntı sularının karakteristiklerinin belirlenmesi T. İmre Şahin Salim Öncel
76 2005 Sürekli akışlı kesikli yüklemeli fenol sensörlerinin geliştirilmesi Şeyda Korkut Bülent Keskinler
75 2004 İstanbul'da ozon kirliliğinin modellenmesi ve kontrol stratejileri Gülnur Duman Ferru Ertürk
74 2004 Hidrotalsit benzeri killerin siyanürlü atık su arıtımında kullanılabilirliği Sibel Cerrahoğlu Güleda Engin
73 2004 Gıda sektörü atıksularında renk oluşumuna sebep veren organik atıkların ileri oksidasyon yöntemleriyle arıtılabilirliği Şirin Köroğlu Cengiz Yatmaz
72 2004 Elektromanyetik radyasyonun çevre üzerindeki etkilerinin matematiksel modellemesi Güray Yüksel Anatoli Dimoglo
71 2004 Biyolojik sülfid oksidasyonu ile sülfid giderimi Berna Yavuz Güleda Engin
70 2004 Ataköy evsel atıksularının doğal arıtılmasının incelenmesi Öznur Çağlar Atilla Akkoyunlu
69 2004 Ağır metaller içerikli atıksuların elektrokoagülasyon ve elektrodiyaliz yöntemleri ile giderilmesi Gülşat Tölegenova Anatoli Dimoglo
68 2004 Kocaeli yarımadası paleosellerinde paleoiklim ve paleoçevre koşullarının incelenmesi Berkin İmer Bülent Hekimbaşı
67 2004 Yüzey aktif madde katkılı ve katkısız kalsiyum - aljinat bilyeleri ile bakır adsorpsiyonu Yusuf Kaya Bülent Keskinler
66 2004 Ağır metallerin dolgu yatak kolonlarda aljinatlarla giderilmesi Gürkan Oktorvacı Ahmet Karagündüz
65 2004 Uluabat gölü tortullarının organik madde ve ağır metal içeriği Özlem Toprak Nizamettin Kazancı
64 2004 Boyar maddeler ve tekstil atıksularının fotokimyasal yöntemlerle arıtabilirliğinin araştırılması Abdurrahman Akyol Mahmut Bayramoğlu
63 2004 Borlu atıksuların elektrokoagülasyon yontemi ile arıtılabilirliğinin incelenmesi Gökhan Sayıner Anatoli Dimoglo
62 2004 Dispers tekstil boyalarının elektrokoagülasyon ile giderimi Elif Şentürk Mehmet Kobya
61 2004 Çevre mühendisliğinde bulanık mantık ve yapay sinir ağı uygulamaları İbrahim Demir Güleda Engin
60 2003 Tem otoyolu ve d100 karayolunun çamlıca-sakarya arasındaki kesiminde, yol kenarı bitki ve toprak örneklerinde trafik ve sanayi kaynaklı kurşun kirliliğinin tespiti Sezer Mert Salim Öncel
59 2003 Manyetit ve manyetit benzeri killerin atık su arıtımında kullanılabilirliği Ö Gürbüz Güleda Engin
58 2003 Çevre kirliliğinin önlenmesi ve daha temiz teknolojiler ile atık yönetim üzerine bir araştırma Zekiye Ayhan Mehmet Karpuzcu
57 2003 Kırsal kesim çevresel ihtiyaçlarının belirlenmesi için altyapı bilgi sisteminin oluşturulması ve bir uygulama E Korkmaz Mehmet Karpuzcu
56 2003 Katı atıktan gümüşün ultrases destekli tiyoüre liçing metodu ile geri kazanımı. Mahir İnce Salim Öncel
55 2003 Doğal klinoptilolit ile sulu çözeltilerden kurşun giderimi. Serdar Kara Nihal Bektaş
54 2003 Elektrokoagülasyon ile reaktif tekstil boya çözeltilerinin arıtımı. M Özgürses Mehmet Kobya
53 2003 Atık sulardan kurşun gideriminde sepiyolitin kullanılabilirliğinin incelenmesi Burcu Akman Ağım Nihal Bektaş
52 2003 Sucul bitkilerle su kalitesi kontrolü. Cihan Yılmaz Nihal Bektaş
51 2003 Modifiye edilmiş klinoptilolitle sulu çözeltilerden kromat ve fosfat anyonlarının giderimi. Duygu Soysal Nihal Bektaş
50 2003 Aktif çamur arıtma tesisinin tasarımı,yağ sanayii atık sularına uyarlanması ve maliyet hesabı. Oğuzhan Kurt Mahmut Bayramoğlu
49 2003 Demir ve alüminyum elektrotlar kullanılarak tekstil boyalarının elektrokoagülasyon ile arıtım Reha Uygun Mehmet Kobya
48 2003 Havadaki SO2 Konsantrasyonunun adaptive-neuro-fuzzy ile modellenmesi ve dahmini M Yüksel Mahmut Bayramoğlu
47 2002 Geri dönüştürülebilir materyallerin toplanmasının maliyet analizi ve örnek beldeye uygulanması Onur Uludağ Turgut Onay
46 2002 Dilovası beldesi çevre bilgi sisteminin oluşturulması Ayşe Pelin Pekcan -Yatmaz Mehmet Karpuzcu
45 2002 Anaerobik çıkış suyundan gübre hammaddeleri -map (mağnezyum amonyum fosfat) ve mkp (mağnezyum potasyum fosfat) çökelmesinin imcelenmesi. Zekiye Çakır Mehmet Karpuzcu
44 2002 Gebze ve tuzla bölgelerindeki yer altı sularının, içme ve kullanma suyu temini için mikrofiltrasyon membran teknolojisi ile arıtılabilirliği Buray Sadıklar Güleda Engin
43 2002 Petrol içeren atıksuların elektrokimyasal yöntemlerle arıtılması Funda Cihan Anatoli Dimoglo, Mehmet Karpuzcu
42 2002 Bor atıksularının çöktürme metodu ile arıtımı üzerine bir araştırma Mehtap Cantürk Nihal Bektaş
41 2002 Havadaki SO2 Konsantrasyonunun yapay sinir ağlı bulanık mantık yöntemi ile modellenmesi: Erzurum şehir örneği Süleyman Çelebi Mahmut Bayramoğlu
39 2002 Demir elektrotlar kullanılarak tekstil atıksu ve boyalarının elektrokoagülasyon ile arıtımı Mustafa Sözbir Mehmet Kobya
38 2002 Aliminyum elektrotlar kullanılarak tekstil atıksu ve boyalarının elektrokoagülasyon ile arıtımı Orhan Taner Can Mehmet Kobya
37 2002 Ardışık kesikli reaktörlerde uygulanan faz sürelerinin evselatıksularda biyolojik aşırı fosfor giderimine etkileri Cem Çakır Mehmet Karpuzcu
36 2001 Düşük maliyetli adsorbentleri ile nikal iyonu giderimi Subitay Şencan Mehmet Kobya
35 2002 Ana tahliye kanalı'ndaki ağır metallerin tuz gölüne etkileri Aynur Zeynel Salim Öncel
34 2001 Batarya atıklarının geri kazanım prosesleri ve akü üretim atıksularından kurşun giderimi Taşkın Torlak Mehmet Kobya
33 2001 Fosfatlama prosesi atıksularının koagülasyonu ve koagülasyon çamurlarının vakum filtrasyonu Mahmut Terzioğlu Mehmet Kobya
32 2001 Katı atıklar mevzuatının avrupa birliği normlarına göre güncelleştirilmesi Pınar Erol Mehmet Karpuzcu
31 2001 Fındık kabuklarından üretilen aktif karbon ile metal kaplama atıksularından bakır adsorpsiyonu Topel Gül Mehmet Kobya
30 2001 Anaerobik reaktör çıkışındaki amonyumun magnezyum amonyum fosfat olarak geri kazanılması İpek Çelen Ferru Ertürk
29 2001 Benzin ve ipg yakıtlı motorlu araçlarda performans ve emisyon karakteristiklerinin incelenmesi Eniz Gökçek Ferru Ertürk
28 2001 Iyon değiştirici reçine ile siyanür giderimi Halis Şimşek Mehmet Kobya
27 2001 Meriç-arda-tunca nehirleri'nin kirlillik durumlarının incelenmesi Ertan Yıldırım Mehmet Kobya
26 2000 Ergene nehri'nin kirlilik durumunun incelenmesi Orhan Topal Mehmet Kobya
25 2000 Siyanür ve krom (vi) içeren galvanik atıksuların elektrokimyasal yöntemler kullanılarak arıtılması Hilal Yıldız Akbulut Anatoli Dimoglo
24 2000 Akşehir gölü ve göle boşalan yüzey sularındaki ağır metal kirliliğinin tespiti Emre Annıak Salim Öncel
23 2000 Katı atık düzenli depolama sahalarında oluşan çöp sızıntısı suları ve arıtılması Şenol Yıldız Mehmet Karpuzcu
22 2000 Tuz gölünde tuz üretim prosesinde ağır metal değişimi Reyhan Saral Ahmet Ahyan
21 2000 Endüstriyel atık sulardaki ağır metallerin değişik bitkiler tarafından absorblanması üzerine bir çalışma Huriye Hız Anatoli Dimoglo
20 2000 Çayırova deresinin kirlenmesi ve marmara denizine etkisi Halil Hız Salim Öncel
19 2000 Çayırova (Gebze-Kocaeli) civarında kullanılan petisitlerin toprak ve yer altı suyunda dağılımı ve çevre üzerindeki etkileri Müjgan Gök Şenay Salim Öncel
18 2000 Ömerli barajı içme suyu temini ve membran teknolojisi ile arıtılması İsmet Contar Anatoli Dimoglo
17 1999 Pendik yöresi çevre sorunlarının araştırılması ve yönetim modelinin belirlenmesi Halil İbrahim Topal Mehmet Karpuzcu
16 1999 Çevre etki değerlendirme metotları üzerine bir araştırma ve uluslararası uygulamaları Recep Koçak Mehmet Karpuzcu
15 1999 Ömerli barajındaki ötrofikasyon ve bağlı derelerin baraj gölü üzerine etkisi Mehmet Ceyhan Atilla Akkoyunlu
14 1999 Sıvı membran teknolojisi ile sulu ortamdan siyanür iyonlarının taşınım kinetiği Coşkun Aydıner Mehmet Kobya
13 1998 Sapanca gölünde besi maddesi kirlenmesinin incelenmesi ve uygun bir modelin araştırılıması Harun Türkmenler Atilla Akkoyunlu
12 1998 Izaydaş atıksu arıtma tesisinde inert çözünmüş koi'nin belirlenmesi Yeter Tursun Mehmet Karpuzcu
11 1998 Tekstil sanayi atıksularının arıtılması üzerine bir araştırma Sevgi Asma Gezergen Mehmet Karpuzcu
10 1998 Izmit körfezinde kara kökenli kirletici yüklerinin araştırılması Mehmet Veysi Bingöl Mehmet Karpuzcu
9 1998 Tuzla balık gölü kirletici kaynaklarının araştırılması İlker Ateş Mehmet Karpuzcu
8 1997 Sabun ve kozmetik endüstrisi atıksularından yüzey aktif madde giderimi Ufuk Malak Mehmet Karpuzcu
7 1997 Alıcı ortamlarda izleme sistemlerinin optimizasyonu Serhat Erat Mehmet Karpuzcu
6 1997 Su dağıtım şebekelerinin optimizasyonu. Önder Ekinci Mehmet Karpuzcu
5 1997 Metal son işlem endüstrisi atıklarından demir arıtımı ve geri kazanımı Sönmez Dağlı Mehmet Karpuzcu
4 1997 Kimya sanayi atıksu arıtma tesisinin optimum işletme şartlarının tespiti Armağan Caşgır Akbaş Mehmet Karpuzcu
3 1997 Türkiye'de çevre yönetimi Senem Bayar Mehmet Karpuzcu
2 1996 Gebze çöp döküm sahasının tavşanlı deresi ve yeraltı sularına olan kirletici etkilerinin araştırılması Aynur Çakıcı Mehmet Karpuzcu
1 1996 Maya sanayi atıksularının aerobik arıtılamasında oksijen tüketimi ve koi giderimi kinetiğinin araştırılması Mustafa Aslan Mehmet Karpuzcu
Son güncelleme: 01.02.2017