GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ A.B.D

TAMAMLANAN TEZ ÇALIŞMALARI (2007-2017)

 

Tez No

Yazar

Yıl

Tez adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Konu

458958

MİRAY ÇINAR

2017

Mekanik direnci yüksek süperhidrofob kaplamalar

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Mechanically robust superhydrophobic coatings

458957

TUĞBA KAYA

2017

Poliüretan ve nanoboyutlu silika partikülleri kullanılarak süperhidrofobik yüzey eldesi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Synthesis and characterization of obtained superhydrophobic surfaces by using polyurethane and nanosize silica particles

439386

TUĞÇE TONGUÇOĞLU

2016

Tarhana hamurunda mikroorganizma gelişme kinetiği modellenmesi

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering ; Mikrobiyoloji = Microbiology

Modelling of microbial growth kinetics in tarhana dough

439418

ÖZGÜN YÜCEL

2016

Sabit yatakta katı yakıtların gazlaştırılması ve modellenmesi

Doktora

Enerji = Energy ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Gasification and modelling of solid fuels in fixed bed

424510

ÖMÜR ARAS

2016

Doğrudan alkol yakıt hücresi sisteminin modellenmesi simülasyonu ve ileri kontrol teknikleri ile deneysel kontrolü

Doktora

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Modeling, simulation and experimental control of direct alcohol fuel cell system with advanced control techniques

424509

MERAL AYDIN

2016

Sodyum borhidrür'ün hidroliz reaksiyonu için etkin Co-Ti-B üçlü katalizörlerin hazırlanması ve kinetik özelliklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Preparation and investigation of kinetic properties of efficient Co-Ti-B catalysts for sodium borohydride hydrolysis

432903

GÖKTUĞ URAL

2016

Hava ayrıştırma tesisinde enerji verimliliği ve ekserji analizi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Energy efficiency and exergy analysis in air separation plant

432904

AHMET SERDAR ERGAN

2016

Sürekli mikrodalga ortamında polilaktik asit sentezi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Polylactic acid synthesis and characterization in the continuously microwave medium

439435

FIRAT POTUR

2016

Effect of different water soluble polymeric materials for film coating applications on to multivitamin drug tablets

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Suda çözünen farklı film kaplama polimerlerinin multivitamin ilaç tabletleri üzerindeki etkileri

388295

ÇİĞDEM YÜCEEL

2015

Buzlanmayı önlemek için sıvı emdirilmiş polimer yüzeylerin sentezi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Kimya = Chemistry ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Synthesis and characterization of liquid impregnated polymer surfaces for anti-icing

405411

ÖZNUR CUMHUR

2015

Mathematical modeling of meat freeze-drying in trays and parameter estimation

Doktora

Gıda Mühendisliği = Food Engineering ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Etin dondurarak kurutma işleminin matematiksel modellenmesi ve parametrelerin belirlenmesi

405410

SALİH ÖZBAY

2015

Buzlanmayı önleyici polimer kaplama sentezi ve karakterizasyonu

Doktora

Kimya = Chemistry ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Synthesis and characterization of anti-icing polymer coatings

388296

ŞEYDA YILMAZ

2015

Sodyum perborat tetrahidrat'ın mikrodalga reaktörde bozunma kinetiğinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Investigation of kinetic decomposition of sodium perborate tetrahydrate in microwave reactor

388297

SEVAL ÖZCAN

2015

Sürekli mikrodalga ortamında stirenin emülsiyon polimerizasyonu

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Continuously microwave assisted emulsion polymerization

405409

ÇAĞATAY YAYLACI

2015

Konvansiyonel ve atık ısı kazanlarda buhar üretimi sürecinin enerji ve ekserji analizleri

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Energy and exergy analysis of steam production process in conventional and waste heat boilers

351971

EBUBEKİR SIDDIK AYDIN

2014

Dondurarak kurutma metoduyla çözünebilen çay üretme işleminin modellenmesi ve taşınım parametrelerinin belirlenmesi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Modelling of instant tea production by using freeze drying method and estimation of transport parameters

364089

HALİDE GÜLŞAH KAHRAMAN

2014

Farklı polimer yüzeyler üzerinde kuruyan kan damlası görüntüsünden hastalık teşhisinde yararlanılması

Yüksek Lisans

Kimya = Chemistry ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Diagnosis of ilness visually by using stains obtained from the dried blood drop on different polymer surfaces

364062

MERAL YILDIRIM YALÇIN

2014

Dondurarak kurutucu kullanılarak üretilen tuzlanmış ve baskılanmış hindi etinin bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering

Investigation of some physical properties of salted and pressured turkey meat produced by freeze dryer

355386

NEVİN ATALAY GENGEÇ

2014

Mikro desenli heterojen polimer yüzeylerin sentezi, karakterizasyonu ve bio-tutunma etkinliklerinin belirlenmesi

Doktora

Biyoteknoloji = Biotechnology ; Kimya = Chemistry ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Micro patterned heterogeneous polymer surfaces: synthesis, characterization and determination of bio-adhesion performances

354590

MERVE DANDAN DOĞANCI

2014

Damla buharlaşması ile yüzeye kontrollü nano ve mikro malzeme kaplama ve uygulamaları

Doktora

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Controlled deposition of nano and micro materials on surfaces by drop evaporation and its applications

351976

ALEV AKBAŞ

2014

Üzüm çekirdeğinin polifenol ekstraksiyonunda uygun eşdeğer yarıçap ve şeklin belirlenmesi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Determination of the appropriate equivalent radius and shape at polyphenols extraction of grape seeds

378335

ÖZNUR KAYHAN

2014

Yüksek irtifa haberleşme balonlarının taşınım olayları, malzeme ve yakıt hücresi ile kontrolü

Doktora

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Control of high altitude telecommunication balloons via transport phenomena, material and fuel cell

334436

MELTEM KASAPOĞLU

2013

Synthesis and characterization of nanocomposite hydrogels for controlled release

Yüksek Lisans

Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Kontrollü salınım yapabilen nanokompozit hidrojellerin sentezi ve karakterizasyonu

334452

GÜNSU KÖMÜRCÜOĞLU

2013

Farklı tip surfaktanlar kullanılarak karbon nanotüp çözeltilerinden damla buharlaştırması yöntemi ile kontrollü desen oluşumu

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Controlled stain formation by drop evaporation by carbon nanotube formation using different types of surfactants

334451

ELİF BÜYÜKSARI

2013

NH3/CO2 ileri osmoz prosesi kullanılarak peynir altı suyunun konsantre edilmesi

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Concentration of whey using NH3/CO2 forward osmosis process

334439

HİKMET OKKAY

2013

Ultrases yöntemi kullanılarak katı oksit yakıt hücre elektrolitlerinin sentezi ve karakterizasyonu

Doktora

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Synthesis and characterization of solid oxide fuel cell electrolytes by using ultrasonic method

334437

BAŞAK TEMUR ERGAN

2013

Mikrodalga destekli proseslerin kinetik-mekanistik-termodinamik modellenmesi ve analizi

Doktora

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Kinetical-mechanical-thermodynamical modelling and analysis of microwave-assisted processes

341404

KUMRU RENDE

2013

Türkiye çimento sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonları

Yüksek Lisans

Kimya = Chemistry ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering ; Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

The greenhouse gasses produced by Turkish cement industry

313024

YAN PROVİNTA LAKSANA

2012

Prediction of carbon dioxide solubility in potassium carbonate aqueous solution with electrolyte non random two liquid (ENRTL) model

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering ; Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği = Petroleum and Natural Gas Engineering

Rastgele olmayan iki elektrolit sıvı (ENRTL) modeli ile potasyum karbonat eriyiğinde karbondioksit çözünürlüğü hesaplanması

313023

BÜŞRA ALTINTAŞ

2012

Güneş enerjisi destekli ısı depolama sisteminin termodinamik modeli ve endüstriyel uygulamaları

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Thermodinamic model and industrial applications of the system of thermal storage with solar energy supported

313026

İKRİME ORKAN UÇAR

2012

Su damlası yoğunlaşmasını hızlandıracak polimerik yüzeylerin sentezi ve karakterizasyonu

Doktora

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Synthesis and characterization of polymeric surfaces to enhance water drop condensation

313018

MELİK ÖKSÜZ

2012

Ağyapı çıkarımı tekniklerinin metabolom verilerine uygulanarak hücrenin biyolojik amacının incelenmesi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Investigation of the biological objective of the cell by applying network inference techniques to metabolome data

313020

MERVE BALKIZ TOPALOĞLU

2012

Floroakrilatın endüstriyel akrilatlarla emülsiyon kopolimerizasyonu

Yüksek Lisans

Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Emulsion copolymerization of fluoro acrylate with industrial acrylates

313025

ÜMİT GÜLYÜZ

2012

DNA veya protein çözeltilerinin damla buharlaşması ile bıraktığı kalıntıların geometrisinin kontrolü

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Control the shape of the deposition by droplet evaporation of DNA or protein solutions

313021

SEVGİ ÇAVUŞOĞLU

2012

Grafit tozunun damla buharlaşması ile desen hale getirilmesi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Pattern formation by drop evaporation of graphite powder

313027

UĞUR CENGİZ

2012

Süperkritik karbondioksit ortamında sentezlenen fluroakrilat kopolimerden süper-hidrofobik, süper-oleofobik yüzey ve sıvı bilya eldesi ve uygulamaları

Doktora

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Formation of superhydrophobic and superoleofophobic surfaces from fluoroacrylate copolymers in supercritical carbon dioxide medium and liquid marble and aplications

313022

FATİH TARLAK

2012

Metabolik akı analizi tekniklerini kullanarak hücrenin biyolojik amacının incelenmesi

Yüksek Lisans

Biyoloji = Biology ; Biyomühendislik = Bioengineering ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Investigation of biological objective of the cell by using metabolic flux analysis techniques

313019

İBRAHİM KORKUT

2012

Ultrases destekli polimer sentezi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Ultrasound assisted polymer synthesis

300275

SERKAN KIYAK

2011

Hidrojene Rbd PKS yağlarının ağartılması işleminde parametre ve değişkenlerin incelenmesi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

To investigate the variables and parameters of hydrogenated Rbd palm kernel stearin oil in the post bleaching process

300277

ESİN GÜROCAK

2011

Cezeryenin sorpsiyon izotermlerinin belirlenmesi ve modellenmesi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Determination and modelling od sorption isotherms of cezerye

290161

AYLA KAVAKÇIOĞLU

2011

Tereyağ ve margarin tağşişinin near infrared spektroskopisi ile tayin edilmesi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Near-infrared determination of butter adulteration with margarine

290193

CAHİDE ELİF ÖZEN CANSOY

2011

Mikro desenli süperhidrofobik yüzeylerde yüzey pürüzlülüğü ile su temas açısı ilişkisi

Doktora

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Relationship between surface roughness and water contact angles on micro patterned superhydrophobic surfaces

290188

ZEYNEP İLBAY

2011

Doğrudan metanol yakıt hücresinin kinetik modellenmesi ve modelin doğrulanması

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Kinetic model of DMFC and model validation

290174

NEBİYE GÜNGÖRDÜ

2011

Floroakrilat kopolimerinin emülsiyon polimerizasyonu yöntemiyle sentezlenmesi ve elde edilen filmlerin karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Synthesis of fluoro acrylate copolymer by emulsion polymerization method and characterization of obtained films

290205

GÖKHAN CİVELEK

2011

Reaksiyonlu sistemlerde çözünmüş gaz reaktan konsantrasyonu kontrolü

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Controlling of dissolved gas reactant concentration in reacting systems

290166

VUSLAT METİN

2010

Kimyasal tesislerin üretim planlamasının optimizasyonu

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Production planning optimization of chemical plants

276056

FİLİZ DOLAPCI

2010

Bitkisel kesme sıvılarının bileşim-özellik bağıntılarının modellenmesi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Modeling of the composition-property relationships of vegetable-based metal working fluids

271517

NİLAY TÜCCAR

2010

Nemli ortamlarda su damlasının kolay yoğunlaştığı yüzeylerin incelenmesi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Investigation of surfaces where water drop condenses easily in humid conditions

271580

SALİH ÖZBAY

2010

Perfloro akrilat, metil metakrilat ve butil akrilatın çözelti içinde katılma polimerizasyonu

Yüksek Lisans

Kimya = Chemistry ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Solution addition polymerization of perfluoroacrylate, methyl methacrylate and butyl acrylate

252965

ÖMÜR ARAS

2010

Bulanık mantık teknikler ile nötralizasyon prosesinde on-line pH kontrolü

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

On-line pH control with fuzzy logic techniques in the neutralization process

252962

MUSTAFA KARAKÖSE

2010

Metandan katalitik yolla hidrojen üretimi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Catalytic hydrogen production from methane

271520

BELMA UYAR SESLİ

2010

Sodyum dodesil sülfat (SDS) çözeltiler ile grafit sıvı bilya sentezi ve uygulamaları

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Synthesis and applications of graphite liquid marbles using sodium dodecyl sulfate solution

271540

BURCU TENDERİS

2010

Üzüm çekirdeğinden fenolik madde ekstraksiyonu

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering

Extraction of phenolic compounds from grape seed

245300

VOLKAN ÇOBAN

2009

Hayvansal ve bitkisel atıklardan biyogaz üretim prosesinin simülasyon ve optimizasyonu

Yüksek Lisans

Biyoteknoloji = Biotechnology ; Enerji = Energy ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Simulation and optimization of biogas production process from agricultural and animal wastes

252956

NESRİN ÖZENİR

2009

Meyvelerin dondurarak kurutulması

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Freeze drying of fruits

238689

ELİF ŞAHİN

2009

Fenolün mikrodalga reaktörde nitrolanma kinetiğinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Investigation of kinetics of phenol nitration using microwave reactor

245311

ÖZLEM ÖZARDA

2009

Üzümsü meyvelerden elde edilen ekstraktların antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi ve meyveli içeceklerdeki raf ömrüne etkisi

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Determination and calculation of antioxidant capacity of staphylofruits extract and effects on shelf life of fruity beverages

238764

ADEM BAHADIR BAYRAK

2009

Birbirine karışmayan sıvılarda mercek oluşumu ve temas açılarının ölçümü

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Lens formation using immiscible liquids and measurement of lens contact angles

238681

ÖZLEM ÖZ

2009

Dondurarak kurutma yöntemi ile çözünebilir çay üretimi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Production of instant tea with freeze drying method

238685

SENEM ÖZTÜRK

2009

Farklı ozon konsantrasyonlarının ve ozonlama sürelerinin plastik filmlere etkisi

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Effect of different ozone concentrations and exposure times on plastic films

245296

ŞULE ŞENOL

2009

Ozonlamanın kültür mantarındaki Staphylococcus aureus bakterisine etkisi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

The effect of ozonation on Staphylococcus aureus in mushroom

238663

RESMİYE NUR ŞENTÜRK

2009

Kuru dutun sorpsiyon izotermlerinin modellenmesi

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering

Modelling of sorption isotherms of mulberry

238665

AYŞEN YÜKSEL

2009

Sıvı mermer damlasının florlu polimerlerden kaplama yöntemi ile sentezi ve özelliklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Kimya = Chemistry ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences

Synthesis of liquid marbles from fluorine containing polymers by coating method and investigation of their properties

238664

SEVGÜL TERCAN

2009

Zeytinyağı fabrikası atıklarında polifenol analizi ve ısıl işlemlerin prina ekstraktlarının polifenol konsantrasyonuna ve antioksidan aktivitesine etkisi

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Polyphenol analysis of olive oil mill wastes and the effect of thermal treatments on polyphenol concentration and antioxidant activity of olive cake extracts

252945

ZEYNEP UCA KOÇ

2009

Triticum aestivum L. ve Triticum compactum türlerine ait buğdayların DSC metodu ile ayırtedilmesinin sağlanması

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Achieving the Distinguishment of grains obtained from species of the Triticum aestivum L. and Triticum compactum by DSC

245301

BAKİ ÖZDİNÇER

2009

Biyolojik atık su arıtma tesisinin optimizasyonu

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences ; Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

Optimization of biological wastewater treatment plant

179278

BELKIS CANAN

2008

Elma posasından glikoz eldesinde ozonlamanın etkisi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Effect of ozonation at glucose obtaining from apple pomace

179249

EVREN OĞUR

2008

Polimer elektrolit yakıt hücreleri için nano-boyutlu elektro-katalizör sentezi ve karekterizasyonu

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Synthesis of nano particle sized electro-catalyst for polymer electrolyte fuel cells and characterization

179277

NİLGÜN SEYİTOĞLU KOCABAŞ

2008

Süperkritik karbondioksit (CO2) ortamında üçlü faz diyagramlarının incelenmesi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology

Investigation of ternary phase diagrams in supercritical carbon dioxide (CO2) medium

179230

ABDULKADİR CİVAŞ

2008

Doğrudan metil alkol yakıt hücresi için rutenyum oksit içeren anot katalizör sentezi ve voltametrik incelemesi

Yüksek Lisans

Enerji = Energy ; Kimya = Chemistry ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Synthesis and voltammetric analysis of anode catalyst containing ruthenium oxide for direct methanol fuel cell

179145

MERVE DANDAN

2008

Sıvı mermer damlası sentezi ve uygulamaları

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Synthesis and applications of liquid marbles

179281

TUĞBA ÇEVİK SİVRİHİSAR

2008

Mikroperfore polipropilen filmlerin oksijen geçirgenliğinin belirlenmesi ve tahmin edilmesi

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Determination and estimation of oxygen permeabilities of microperforated polyproplyene films

179274

YELİZ KOCA

2008

Pozisyona bağlı difüzyon katsayısı içeren karşıt akımlı sistemlerde difüzyon işleminin modellenmesi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering ; Matematik = Mathematics

Modeling of diffusion process in counter current systems which have position dependent diffusion coefficient

179146

ÖZNUR KAYHAN

2008

Zeytin karasuyundan antioksidanların dondurarak kurutma yöntemi ile ayrıştırılması

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Separation of antioxidants from olive oil mills effluent by freeze drying

203002

MELTEM KARA

2007

Kesikli sistemde ve sürekli sistemde fosforla çapraz bağlanmış nişastanın reolojik özelliklerinin karşılaştırılması

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği = Food Engineering ; Kimya = Chemistry ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Comparison of rheological properties of starch cross-linked in batch and continous system

199641

HİKMET OKKAY

2007

Selülozik atıkların ultrasonik ön işlenmesi ve mikrodalga reaktörde hidrolizi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Ultrasonic pretreatment of cellulosic wastes and hydrolysis in microwave reactor

211984

DERYA TARCAN

2007

Doğrudan metanollü yakıt hücrelerinin yapay sinir ağları ve bulanık mantık metotlarıyla modellenmesi

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Modelling of fuel cells with artificial neural network and fuzzy logic

211986

ERDİNÇ DOĞANCI

2007

Cyclic olefin kopolimerden süperhidrofobik yüzey sentezi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Kimya = Chemistry ; Kimya Mühendisliği = Chemical Engineering

Synthesis and characterization of superhydrophobic surface from cyclic olefine copolymer