Page 6 - GTÜ e-Bulten 2020-SAYI 35
P. 6

a,b-doymamış-1,4-dikarbonil ara ürününe Proje kapsamında doğal bir hidroksiamino
     dönüşmektedirler.     Furan    halkasının   asit olan hidroksiornitin ve izomerlerinin

     oksidasyonu için kimyasal ve fotokimyasal yanı sıra epi-4-hidroksinorvalin izomerlerinin
     oksidasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Bu sentezleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu

     projede nükleofilik gruplar içeren alkilfuran projede heterosiklik amino asit türevlerinin

     türevlerinin oksidasyonları üzerinden yapısal enantiyoselektif bir şekilde sentezleri için yeni
     olarak kompleks, peş peşe seteromerkez bir yöntem geliştirilecektir. Siklik amino asitlerin

     ve prokiral merkezler içeren iskelet protein yapılarına dahil edilmeleri biyolojik
     yapılarının sentezleri için yeni yöntemler aktiviteyi önemli derecede etkilemektedir.

     geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Spirosiklik Bu projede geliştirilen yöntemlerle beş

     halka sistemleri önemli biyolojik aktif doğal üyeli heterosiklik amino asitlerin ilaç keşfi
     ürünlerin ana iskelet yapılarında görülmekte çalışmalarında ara maddeler olarak kullanımı

     ve yine biyolojik öneme sahip önemli doğal kolaylaşmış olacaktır.

     bileşiklerin sentezlerinde kullanılmaktadır.
     Bu projede spirosiklik halka sisteminin alt

     sınıfı olan O-N,O-spirosiklik halka sistemi

     için genel bir yöntem geliştirilecektir.
     Protein yapısına katılan amino asitlerin

     dışındaki amino asitler doğada mantar ve
     bakteriler tarafından seconder metabolitler

     olarak üretilirler. Bu tür amino asitler ilaç

     endüstrisinde, agrokimyasalların, biyolojik
   e-Bülten malzemelerin, sensörlerin geliştirilmesinde

   GTÜ ve gıda endüstrisinde kullanılmaktadırlar.
  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11