Şehir ve Bölge Planlama

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun SALİHOĞLU
Şehir Ve Bölge Planlama

Tayfun SALİHOĞLU
Telefon
(262) 605 16 27
E-Posta
tsalihoglugtu.edu.tr
Ofis
M Blok, 110
Çalışma alanları
Kentsel Yaşam Kalitesi, Boş Vakit Değerlendirme, Endüstriyel Faaliyetlerin Yer Seçimi, Konut Alanları, Bilgisayar Destekli Tasarım.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

Terzi, F., Türkoğlu, H., Bölen, F., Korca Baran, P., Salihoğlu, T., (2015) “Residents’ Perception of Cultural Activities as Quality of Life in Istanbul”. Social Indicators Research, 122 (1) : 211-234 (SSCI, SCOPUS, EBSCO, JSTOR, ProQuest).

SALİHOĞLU
TAYFUN,TÜRKOĞLU HANDAN (2020). 
</span>Determinants of Residential Location Choice In Istanbul: A&#160; </span>Longitudinal Study.&#160; </span>Open House International, 4(44), 36-44.
(Yayın No: 6231854)</span>

SALİHOĞLU
TAYFUN,TÜRKOĞLU HANDAN (2019).&#160;
</span>Residential Environment and Quality of Urban Life.&#160; </span>MEGARON / Yıldız Technical University,
Faculty of Architecture E-Journal, 14, 203-217., Doi:
10.5505/megaron.2018.06977 (Yayın No: 4539207)</span>

TÜRKOĞLU
HANDAN,TERZİ FATİH,SALİHOĞLU TAYFUN,BÖLEN FULİN,OKUMUŞ GÖKÇER (2019).&#160; </span>Residential satisfaction in formal and
informal neighborhoods: the case of Istanbul, Turkey.&#160; </span>Archnet-IJAR: International Journal of
Architectural Research, 13(1), 112-132., Doi: 10.1108/ARCH-12-2018-0030 (Yayın
No: 4939297)</span>

ALBAYRAK AYŞE NUR,SALİHOĞLU TAYFUN,SALİHOĞLU GÜLİZ
(2019).&#160; </span>Qualified Labors’ Residential
Location Choice and Residential Satisfaction.&#160;
</span>MEGARON / Yıldız Technical University, Faculty of Architecture
E-Journal, 14(1), 122-132., Doi: 10.5505/megaron.2018.72998 (Yayın No: 4558938)

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Şenlier, N., Salihoğlu, T. (2017),” Investigation of Location Dynamics of Automotive Industry: The Case of Kocaeli/Turkey”, Journal of Current Researches on Business and Economics, 7(2), ss:149-178 (sorumlu yazar)

Salihoğlu, T., Türkoğlu, H. (2016). “İstanbul’daki Boş Zaman Değerlendirme Mekanlarının Dağılımı Üzerine Niceliksel Bir Değerlendirme”. Planlama Dergisi, 26(3): 204- 218. doi: 10.14744/planlama.2016.39306 (Avery Index, Ulrich’s, ESCI-Emerging Sources Citation Index, ISI Master Journal List).

Şenlier, N., Salihoğlu, T., Yıldız, R.,(2011) “A Comparative Investigation of Spatial Organization and Industrial Location Interaction in Context of the Automotive Industry”, Gazi University Journal of Science, 24(3), 637-646 (ESCI-Emerging Sources Citation Index, ISI Master Journal List, SCOPUS, EBSCO).

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler&amp;lt;/span&amp;gt;

SALİHOĞLU TAYFUN (2020).&amp;amp;#160;
&amp;lt;/span&amp;gt;İstanbul’daki Merkez Alanların Sınırlarının CBS Araçlarıyla
Belirlenmesi.&amp;amp;#160; &amp;lt;/span&amp;gt;Geomatik, 5(3), 201-208.
(Kontrol No: 6231865)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SALİHOĞLU TAYFUN,SEYREK EREN CAN,KAYMAKÇIOĞLU MELİKE
(2019).&amp;amp;#160; &amp;lt;/span&amp;gt;USING GIS FOR THE SOLAR POWER
PLANT LOCATION: CASE OF KARAMAN, TURKEY.&amp;amp;#160;
&amp;lt;/span&amp;gt;International Symposium on Applied Geoinformatics (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:5789536)

SALİHOĞLU TAYFUN,COŞGUN NİLAY (2018).&amp;amp;#160; &amp;lt;/span&amp;gt;Effects of Urban Transformation on Quality of
Life.&amp;amp;#160; &amp;lt;/span&amp;gt;CPUD’xx18 / III. International
City Planning and Urban Design Conference, 68-81. (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4490434)

Şenlier, N., Salihoğlu, T., Yıldız, R., “Life Quality of Residential Areas in the Coastal Settlements of Turkey”, Medcoast 07 Kongresi Bildiriler Kitabı: 425-435, 13-17 Kasım 2007, İskenderiye – Mısır. (ISI Master List, Conference Proceedings Citation Index, SCOPUS, Compendex)

Şenlier,N., Salihoglu T., Yıldız R., “Livability on Different Housing Settlements”, 25. International Building and Life Fair and Congress (Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi) Bildiriler Kitabı Cilt 1: 35-52.27 - 31 Mart 2013, Bursa.

Acar Özler, Ö., Salihoğlu, T., Salihoğlu, G., (2015). “Parçacı Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının İzdüşümü: Kadıköy – Caddebostan” International Urban Studies Congress (Uluslar arası Kent Araştırmaları Kongresi) Bildiriler Kitabı: 353-367, 16-17 Nisan, Eskişehir.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Yıldız, R., Şenlier, N., Salihoğlu, T. (2014). Evaluation of Liveability in Residential Environments in the Scope of Sustainable Urbanization. İçinde: Bayartan, M. (editör), Urban and Urbanization: 105-124. St. Kliment Ohridski University Press: Sofia.

Acar Özler, Ö., Salihoğlu, T., Salihoğlu, G., (2015). The Effects of New Urban Transformation Law on Upper-Class Housing Prices: The Case of Caddebostan, İstanbul. İçinde: Efe, R., Bizzarri, C., Cürebal, İ. ve Nyusupova, G.N. (editörler), Environment, Ecology and Sustainability at the Beginning of 21st Century: 47-60. St. Kliment Ohridski University Press: Sofia.

Acar Özler, Ö., Salihoğlu, T., (2016). Spatial Development Pattern of High-Income Housing Areas in İstanbul. İçinde: Efe, R., Matchavariani, L., Yaldır, A., Levai, L. (Editörler) Development in Science and Engineering: 164-175. St. Kliment Ohridski University Press: Sofia.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Şenlier, N., Salihoğlu, T., "Endüstriyel Mekanda Teknolojiye Koşut Gelişim Süreçleri: Kocaeli Otomotiv Bölgesi", 13. Ulusal Bölge Bilim Kongresi Bildiriler Kitabı: 428-441, 11-12 Mart 2010, İstanbul.

Gezici, F., Salihoğlu, T., Öztürk, G., Karatuna, Y., "Endüstriyel Yer Seçim Süreçleri Bağlamında Kentlerde Yapısal Dönüşümler: Gebze Örneği", 6. Ulusal Coğrafya Araştırmaları Sempozyumu: 189-200, 3-5 Kasım 2010, Ankara.

Albayrak, A. N.; Salihoğlu, T., Salihoğlu, G. (2015) “Nitelikli İşgücüne Yönelik Yaşam Alanları: Sanayinin Desantralizasyon Sürecinde Gebze Örneği”, 6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu (KBAM) Bildiriler Kitabı: 195-210, 17-19 Eylül 2015, İzmir.

Salihoğlu, T., Salihoğlu, G., Albayrak, A.N. “Kentsel Çeperde Konut – İşyeri Yer Seçimi İlişkisi: Gebze’de Çalışıp İstanbul’da Yaşamak”, 15. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi: 231-247, 3-4 Aralık 2015, Trabzon.

KARASÜMEN
FATMA,SALİHOĞLU TAYFUN (2019).&#160;
</span>Üniversite Kampüslerinde Öğrenci Yaşantısının Kalitesi : GTÜ Çayırova
Kampüsü Örneği.&#160; </span>Gebze Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:5153260)</span>

SALİHOĞLU
TAYFUN,SALİHOĞLU GÜLİZ (2019).&#160; </span>İstanbul
Turizm Coğrafyasında Rekabetçilik ve Kümelenme Eğilimleri.&#160; </span>19. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5153226)</span>

SALİHOĞLU
TAYFUN,TÜRKOĞLU HANDAN (2018).&#160; </span>Konut
Çevresi ve Kentsel Yaşam Kalitesi.&#160;
</span>İstanbul Konut Kurultayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4539219)</span>

SALİHOĞLU
TAYFUN,TÜRKOĞLU HANDAN (2016).&#160; </span>Kentsel
Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesinde Boş Zaman Aktivitelerinin Rolü&#160; </span>İstanbul Örneği.&#160; </span>GTÜ, Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu (Tam
Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3194366)</span>

Diğer yayınlar

Salihoğlu T. (2012). Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırmaları. İçinde Ersoy, M. (Editör), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, İstanbul: Ninova Yayıncılık: 264-266.

Salihoğlu T. (2012). Kentsel Yaşam Kalitesi ve Göstergeleri. İçinde Ersoy, M. (Editör), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, İstanbul: Ninova Yayıncılık: 266-269.

Salihoğlu T. (2012). Yaşanılabilirlik Ölçütleri. İçinde Ersoy, M. (Editör), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, İstanbul: Ninova Yayıncılık: 475-477.

Salihoğlu T. (2012). Konut Alanlarında Yer Seçim Etmenleri. İçinde Ersoy, M. (Editör), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, İstanbul: Ninova Yayıncılık: 289-291.

Salihoğlu T. (2012). Ticari Etkinliklerin Yer Seçimi. İçinde Ersoy, M. (Editör), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, İstanbul: Ninova Yayıncılık: 437-439.

Salihoğlu T. (2012). Lojistik Etkinliklerin Yer Seçimi. İçinde Ersoy, M. (Editör), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, İstanbul: Ninova Yayıncılık: 330-331.

Salihoğlu T. (2012). Kamusal Hizmet Tesislerinin Yer Seçimi. İçinde Ersoy, M. (Editör), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, İstanbul: Ninova Yayıncılık: 174-175.

Gümüşay, Ü., Salihoğlu, T., Öztürk G. "İmar Plan Verilerinin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Özgün Arayüzlerle Sunumu", 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı: 229 (CD Ortamında Tam Metin Bildiri) , 2-6 Nisan 2007, Ankara.

Salihoğlu T. (2013) “The Role of Leisure Activities on Quality of Urban Life: Case of İstanbul”, The AESOP 2013 PhD Workshop, 10-13 Temmuz, Belfast / K. İrlanda. (Workshop için Basılmamış Metin)

Salihoğlu T. Türkoğlu, H. “Boş Zaman Aktivitelerindeki Değişimin Kentsel Yaşam Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi”, Dünya Şehircilik Günü, 38. Kolokyumu, 6-8 Kasım 2014, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul (Basılmamış Bildiri).

Salihoğlu, T., Türkoğlu, H., “Kentsel Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesinde Boş Zaman Aktivitelerinin Rolü: İstanbul Örneği”, Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2016, Gebze, Kocaeli. (Poster Bildiri).

Projeler

Endüstri Kümelerinde Değişim: Otomotiv Endüstrisi – Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilimsel Araştırma Projesi No: GYTE 2008-A-22 – 2008 - 2009. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nihal ŞENLİER., Yard. Araştırmacı: Tayfun Salihoğlu

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Konut Alanlarının Yaşanılırlığı İçin Bir Araştırma: Tuzla-Şifa Mahallesi - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilimsel Araştırma Projesi No: GYTE 2009-A-27, 2009-2012, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nihal ŞENLİER, Yardımcı Araştırmacılar: Reyhan YILDIZ, Tayfun Salihoğlu

Kentsel Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesinde Boş Zaman Aktivitelerinin Rolü: İstanbul Örneği - İTÜ Lisansüstü Tezleri Destekleme Projesi - 2013 - devam ediyor. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU, Yardımcı Araştırmacı: Tayfun Salihoğlu.

Gebze Teknik Üniversitesi Master Planı, 2015, Murat YILDIZ, Tayfun Salihoğlu, Güliz Salihoğlu, Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI.

Kocaeli Kentsel Dönüşüm Master Planı Çalışmaları Kapsamında Kentsel Dönüşüm Alanlarının Belirlenmesinde Kullanılacak Olan Yöntemlerin Uygulanması ve Sonuçların Değerlendirilmesi-2016. Proje Yürütücüleri: Ayşe Nur ALBAYRAK, Tayfun Salihoğlu, Yaşasın ERYILMAZ.

Kıncıllı Köyü 1. Derece Doğal Sit Alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ait Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı çalışmalarında kullanılmak üzere, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Koruma Amaçlı İmar Planı Teknik Şartnamesi’nde tanımlanan işler kapsamındaki etüdler ile analiz ve sentez değerlendirmelerini içeren raporun hazırlanması vb. uzmanlık çalışmaları için İstanbul Planlama Şehircilik Mimarlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi’nde teknik danışmanlık. 2012.

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller, Sultan Orhan, Kirazpınar Mahalleleri Gecekondu Önleme Bölgesi’ne İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hazırlanması İşi kapsamında İstanbul Planlama Şehircilik Mimarlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi’nde teknik danışmanlık. 2016.

İBB'nin ihale ettiği ve Belediye kuruluşu Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. uhdesinde yürütülmekte olan ve Belde Planlama Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'nin yüklenici olduğu "1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Plan Revizyonu ve 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına Altlık Oluşturacak Analiz ve Sentez Çalışmalarının Yapılması" işinin yürütülmesi için 15.08.2016 – 31.03.2017 tarihleri arasında danışmanlık.

IBB tarafından ihale edilen ve GTÜ Teknoloji Transfer Merkezi’nde yürütülecek olan “1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Plan Revizyonu ve 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu” projesinde 19.09.2017-01.01.2018 tarihleri arasında akademik danışmanlık (devam ediyor).

Kocaeli İdare Mahkemeleri’nde İmar ve Kent Planlama konularında bilirkişilik - 2015-(devam ediyor).

İdari Görevler

Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Akademik Kurulu, Yardımcı Doçent Temsilcisi
GTU, Mimarlık Fakültesi Tehlikeli Atık Yönetimi Sorumlusu
GTU, Mimarlık Fakültesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu Üyeliği
GTU, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü&amp;amp;amp;#160;Komisyon Üyelikleri&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt;

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
TMMOB, Şehir Plancıları Odası
Gebze Kent Konseyi Üyeliği (2015-2016)

Ödüller

Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması, 2015, Mansiyon Ödülü, Faruk Can Ünal, Güliz Salihoğlu, Pınar Özyılmaz ve Ferhat Pakdamar ile birlikte.

Diğer Faaliyetler

Salihoğlu, T. (2012). “Boş Zaman (Leisure) Aktivitelerinin Kentsel Yaşam Kalitesi ve Planlamaya Etkileri”. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu Doktora Öğrencileri Atölyesi. 7 Aralık 2012. (Workshop Sunumu)

TUBİTAK Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği: “The Role of Leisure Activities on Quality of Urban Life: Case of İstanbul” The AESOP 2013 PhD Workshop, 10-13 Temmuz, Belfast / K. İrlanda.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane Binası Ön Projelerinin 3 Boyutlu Çizimleri (2006).
Kemal Türkler Anıt Mezarı Ulusal Proje Yarışması Eşdeğer Mansiyon Ödülü’ndeki Görsellerin Hazırlanması.

Çanakkale Orduevi Konsept Proje Teklifi

Pendik - Ertuğrul Gazi Kentsel Gelişim Projesi Teklifi

Akyazı - Sakarya Dereboyu Yaya Mekanı Düzenleme Proje Teklifi

Akyazı - Sakarya Devlet Hastanesi Çevre Düzenleme Proje Teklifi

Dilovası Kent Ormanı Proje Teklifi

Kent Konut Körfez (Kocaeli) Kentsel Dönüşüm Proje Teklifi

Kent Konut Yuvacık (Kocaeli) Kentsel Dönüşüm Proje Teklifi

Elmalı (Antalya) Koruma Amaçlı İmar Planı, Analitik Etüd Çalışmaları

Gebze (Kocaeli) Koruma Amaçlı İmar Planı Analitik Etüd Çalışmaları.

İstanbul Çevre Düzeni Planı Sosyal Yapı Grubu Odak Grup Toplantısında Masa Moderatörü, BİMTAŞ, 18.08.2016

İstanbul Çevre Düzeni Planı Sosyal Yapı Grubu Çalıştayında Masa Moderatörü, the Marmara Taksim Oteli, 19.09.2016

İstanbul Çevre Düzeni Planı Doğal Yapı Grubu, Ekosistem Servisleri Çalıştayında Masa Moderatörü, the Marmara Taksim Oteli, 22.09.2016

İstanbul Çevre Düzeni Planı Kültürel Yapı Grubu, Kentsel Kimlik ve Silüet Çalıştayında Masa Moderatörü, the Marmara Taksim Oteli, 28.09.2016

İstanbul Çevre Düzeni Planı Doğal Yapı Grubu, Ekosistem Servisleri Çalıştayında Masa Moderatörü, the Marmara Taksim Oteli, 11.10.2016

İstanbul Çevre Düzeni Planı Ekonomik Yapı Grubu, Hizmet Sektörü Çalıştayında Grup Koordinatörü ve Masa Moderatörü, the Marmara Taksim Oteli, 02.03.2017.

İstanbul Çevre Düzeni Planı Vizyon Geliştirme Çalıştayı, I, Masa Moderatörü, The Marmara Taksim Oteli, 25.07.2017.

İstanbul Çevre Düzeni Planı Vizyon Geliştirme Çalıştayı, II, Masa Moderatörü, The Marmara Taksim Oteli, 27.07.2017.

Kampüste Yaşam Seminerleri III, Boş Zaman Değerlendirme Konulu Seminer Sunumu,Gebze Teknik Ünivesitesi, Mimarlık Fakültesi, Gebze, 22.09.2017.

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama(2016)
  • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama(2009)
  • Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama(2005)