Kalite Komisyonu

 

 Komisyonun Görevleri>> 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 1. Maddesine istinaden;

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları düzenler.

Görevleri:

 a) Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon ulusal politika ve stratejisini tanımlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak,

b) Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını desteklemek ve bu konuda yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek,

c) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek,

d) Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları belirleyerek Genel Kurulun onayına sunmak,

e) Genel Kurul tarafından onaylanan dış kalite değerlendirmeleri ve akreditasyonda uygulanacak prosedürlerle ilgili yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek ve yayınlar yapmak,

f) Yükseköğretim kurumlarının hazırlamış oldukları öz değerlendirme ve dış değerlendirilme süreci sonrası, dış değerlendirme raporlarını değerlendirerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde nihai raporu düzenleyip Genel Kurula sunmak,

g) En çok beş yılda bir yapılması gereken dış değerlendirmeyi süresi geçmesine rağmen yaptırmayan yükseköğretim kurumları hakkında, masrafları ilgili yükseköğretim kurumundan tahsil edilmek üzere dış değerlendirme yaptırılmasını Genel Kuruldan talep etmek,

ğ) Yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak yıl boyunca gerçekleştirilen dış kalite değerlendirmeleri, karşılaşılan problemler ve kalite iyileştirmesi süreci ile ilgili önerileri her yılın sonunda Genel Kurula sunmak,

h) Dış kalite değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde tescil almak üzere Yükseköğretim Kuruluna müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin tescil müracaatlarını değerlendirerek Genel Kurula görüş vermek, bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak veya tescillerinin iptali için Genel Kurula öneride bulunmak,

ı) Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Kurulu temsil etmek, i) (d), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri uyarınca Genel Kurula sunduğu rapor ve görüşleri, eş zamanlı olarak Kurulun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşmak,

j) Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Yönetmelik amaç ve kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.

KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ
BAŞKAN

Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN-Rektör

 Komisyon Başkanı

ÜYELER

Prof. Dr. Nilay COŞGUN-Rektör Yardımcısı

 Üye

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU-Rektör Yardımcısı

 Üye

Prof. Dr. Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ-Fen Bilimleri Enstitü Öğretim Üyesi

 Üye

Doç. Dr. Banu ÇETİN-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Doç. Dr. Oğul ESEN-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Doç. Dr. Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Doç. Dr. Murat Anıl MERCAN-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Ömer Nadir SOYLU-Genel Sekreter

 Üye

Barış Arıcı-İç Denetçi

 Üye

Ali Rıza AYDEMİR-Temel Bilimler Fakültesi Fakülte Sekreteri

 Üye

Mikail ONUR-Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Sekreteri

 Üye

Nihal KARA-Mimarlık Fakültesi Fakülte Sekreteri

 Üye

Şenol ÇAM-Strateji Geliştirme Daire Başkanı

 Üye

Sena ALTUNTAŞ- Öğrenci İşleri Şube Müdürü

 Üye

Şule ÖZBEK- Bilişim Teknolojileri Enstitü Sekreteri

 Üye

Aydın KURT-Öğrenci Temsilcisi

 Üye