GTÜ Etik Kurulu

GTÜ Etik Kurulu

Prof.Dr. Babür ÖZÇELİK

Rektör Yardımcısı (Başkan)

Prof.Dr. M. Hasan ASLAN

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Sedat ALKOY

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Tülay TIKANSAK KARADAYI

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Hüsnü Yıldırım ERBİL

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Vefa AHSEN

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Bülent SEZEN

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ETİK İLKELER 

Başvuru Nereye ve Ne Şekilde Yapılır:

 • Başvuru doğrudan Rektörlüğe yapılır.
 • Yazılı dilekçe ile yapılır.
 • İsim ve imza bulunmayan başvuru dilekçeleri ile elektronik posta yolu ile gönderilmiş başvurular işleme konulmaz.
 • Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtir.
 • Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir.
 • Başvuru konusu, aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yer belirterek somut biçimde gösterilir.

Görev ve Yetki Alanı

1)      Kurul GTÜ’de görev yapan akademik ve idari personeli, öğrencileri, hizmet veren ve alan tüm kişileri kapsayan etik ilkelere uyulmasını sağlamak amacıyla bu yönergede verilen yetkileri kullanarak aşağıdaki görevlerini yerine getirir.

2)      Araştırma ve yayın etiği ilkeleri ile bağdaşmayan bilimsel etiğe aykırı diğer davranışların tespiti durumunda Etik Kurul görev ve yetkisini kullanır.

3)      Kurulun inceleme yetkisi içinde bulunan bir Üniversite görevlisinin etik ilkelere aykırı davrandığının çeşitli yollarla öğrenilmesi üzerine Kurul doğrudan inceleme yetkisini kullanabilir.

4)      Kurulca incelenecek Konular ve değerlendirilecek dosyalar, etik ihlal iddiası içeren başvurular, Rektör tarafından da inceleme yapılmak üzere Kurula iletilebilir.

5)      Kurul, gerçeğe aykırı başvurunun kasti olarak yapıldığını tespit etmesi durumunda başvuruyu yapanlar hakkında yeni bir etik soruşturma başlatılabilir.

Kurulun Yetkisinde Olmayan ve Başvurusu Yapılamayacak Durumlar

İnsanlar ve deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmalarda insan etiği ve hayvan etiği konuları Kurulun görev alanı dışındadır. Bu konularda Yerel ve Merkezi Etik Kurulların görüşleri esas alınır.

Yargı organlarınca incelenmekte olan veya yargı tarafından karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula başvuru yapılamaz. Değerlendirilmekte olan başvuru konusunun yargıya götürüldüğü anlaşılırsa inceleme bulunduğu aşamada durdurulur.

Daha önce Kurulca incelenmiş şikayet konusu, yeni kayıtlar gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelenmez.

Başvurunun İşlemden Kaldırılması

1)      Kurul başvuru dosyasında eksiklik görürse, belirleyeceği süre içinde eksikliklerin tamamlanmasını başvuru sahibinden isteyebilir. Zamanında tamamlanmayan dosyalar işlemden kaldırılır.

2)      Gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği sonradan anlaşılan başvurular işlemden kaldırılır.

Yazışmalar

1)      Etik Kurul’un görevlendirdiği danışmanlar ve alt komisyonlarca talep edilen bilgi ve belgeler kurul aracılığıyla sağlanır.

2)      Etik Kurul inceleme ve değerlendirmeleri sırasında başka kurum ve kuruluşlarla yapması gereken yazışmaları Rektörlük aracılığıyla yapar.

Bildirimler

1)      Kurul görüş ve öneri niteliğindeki raporunu Rektöre ve ilgililere yazılı olarak bildirir. Kabul edilebilirliliği bulunmayan başvurular hakkında verilen kararlar yalnızca başvuru sahibine iletilir.

2)      Etik başvuru değerlendirmeleri sonucu, kurulun inceleme yetkisi dahilinde bulunmayan bir kamu görevlisinin etik ilkelere aykırı davrandığı tespit edilmesi durumunda söz konusu kişi/kişilerin bağlı bulundukları kuruma bilgi verilir.

3)      Etik Kurul’un kararları tespit niteliğindedir. Kararlar hakkında her türlü açıklama Rektörlük tarafından yapılır.

Yaptırımlar

1)      Bilimsel Etik İhlali Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı takdirde araştırmacılara/yazarlara aşağıdaki yaptırımların uygulanmasına Yönetim Kurulu karar verir:

a)  Bilimsel etik ihlali tespit edilenlere, süresi yönetim kurulu tarafından tespit edilmek üzere, fiilin ağırlığına göre aşağıdaki yaptırımların bir kısmı/tamamı veya takdir edilecek benzeri yptırımlar uygulanır. Karar tarihinden başlayarak bir yıldan dört yıla kadar süre ile;

 1. 1.        Araştırma konusu ile ilgili Etik ihlali sonucunda ilgili proje, ilgili bilimsel çalışma iptal edilir. İptal kararı Rektörlük kanalıyla görevli ve ilgili oldukları Dekanlık ve Enstitü Müdürlüklerine bildirilir. Bu madde araştırma konusu dışında yapılan Etik ihlallerini kapsamaz.
 2. 2.        Kurum dışı projelerde etik ihlali olması halinde ilgili kurum Rektörlük kanalıyla bilgilendirilir.   Üniversite dışındaki Etik ihlali bulunan benzeri proje başvurularına onay verilmez.
 3. 3.        Üniversite dergi/e-dergi ve kitaplarında yayın yapamazlar,
 4. 4.        Ulusal ve uluslararası toplantılara sunumda bulunmalarına hiçbir izin ve destek verilmez,
 5. 5.        Üniversite bünyesinde lisansüstü düzeyde yeni bir danışmanlık görevi ve yüksek lisans ve/veya doktora jürisi görevi üstlenemezler,

 

b) Üniversite etik kurulları ve bilimsel araştırma komisyonlarındaki görevleri sona erer.

c) Yayımlanmış bir bilimsel çalışmada yayın etiği ihlali tespit edildiğinde, bu husus, ilgili editöre ve yayıncı kuruluşa gerekçesi ile birlikte Rektörlük tarafından bildirilir.

d) Etik İhlali tespit edilen tez veya tezden üretilen bilimsel çalışmalar, ilgili Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Konu ile ilgili Enstitü Yönetim Kurulu veya Enstitünün ilgili organı/birimi karar verir.

2) Disiplin suçu kapsamındaki fiillere uyan etik ihlali saptanması halinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli Disiplin işlemleri ile diğer idari, hukuki ve cezai işlemler üniversite tarafından yapılır.

3) GTÜ Etik İlkeleri ve Etik Kurul Yönergesinde yer alan etik ihlali niteliğindeki fiilleri işleyenler hakkında, kurul tarafından incelemenin başladığı tarihten itibaren “iki yıl içinde” yaptırım uygulanmadığı takdirde yaptırım uygulama yetkisi zaman aşımına uğrar.

Gizlilik ve Saklama

 • Etik Kurulda yapılan tüm incelemelerde gizlilik esastır.
 • Kurula sunulan dosyalardaki belgelerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Sekreterya sorumludur.
 • Etik Kurulun inceleme dosyası, içindeki tüm belgeler ve yazışma örnekleri ile birlikte süresiz saklanır.

İtiraz

1)      Yönetim Kurulu tarafından etiğe aykırı davrandıklarına karar verilenler, kararın kendilerine bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere gerekçeli olarak itiraz hakkına sahiptirler.

2)      İtiraz başvuruları Rektörlüğe yapılır ve 30 gün içinde yeniden değerlendirilerek karara bağlanır. 


ETİK KURUL YÖNERGESİ

Görevleri:

a)   Etik ihlal iddialarını incelemek; inceleme kapsamında Rektörlük aracılığıyla gerektiğinde bilirkişi veya uzman görüşü almak, ilgili kişi ve kurumlarla yazışmalar yapmak, bilgi istemek ve inceleme kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak,

b)   İnceleme sonucunda alınan kararları rektöre sunmak,

c)    Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında muhtemel etik dışı eylemleri ortadan kaldırmak için, ilgili birim ya da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak üzere rektöre önerilerde bulunmak,

ç) Etik ilke ve kuralların uygulanma yöntemlerini belirlemek,

d)   Ulusal ve uluslararası metinlerde düzenlenmemiş, bir etik sorunla karşılaşıldığında, bunu bir ilkeye veya kurala bağlamak,

e)    Kişilerin ve birimlerin iş, karar ve uygulamalarında etik ilke ve standartlara ilişkin karşılaştıkları ikilem ve sorunlar hakkında talep halinde görüş bildirmek,

f)    Yeni yöntem ve teknolojilerin uygulanmasının etik ilke ve standartlar yönünden uygunluğunu değerlendirmek,

g)   Gerektiğinde alt komisyon oluşturmak,

ğ) Bilimsel etik ve yayın etiği ile ilgili aşağıdaki faaliyetleri yürütmek:

 1. 1.   Bilim etiği ilkelerinin ihlalinin önlenmesi konusunda politikalar geliştirmek,
 2. 2.   Üniversite tarafından kısmen veya tamamen desteklenen veya yürütülen araştırmaların etiğe uygun yürütülmesini sağlayacak ilkeleri belirlemek,
 3. 3.   Üniversite bilimsel dergileri için yayın etiği ile ilgili ilkeleri tespit etmek,
 4. 4.   Üniversitede bilimsel araştırma ve yayın etiği kültürünün ve bilincinin yaygınlaşması için faaliyet göstermek,
 5. 5.   Bilimsel etik ve yayın etiği ile ilgili konularda eğitici faaliyetler düzenlemek ve bu çerçevede gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Davranışlar

Bilimsel etiğe aykırı davranışlar

a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,

b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

(2) Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,

b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,

c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,

ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,

d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,

e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,

f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,

g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,

h) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,

ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

i) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.

j) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,

k) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,

l) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak,

Etik İlkeler:

         Gebze Teknik Üniversitesi mensupları; bilimsel araştırma, yayın, eğitim–öğretim, hizmet faaliyetlerinde, birimler ve kişiler arası ilişkilerinde aşağıdaki etik ilke ve kurallara uyarlar.

Genel Etik İlkeler

a)      İnsana saygı, insan hak ve özgürlüklerine saygı temel prensip kabul edilir.

b)     Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri özellikleri nedeniyle kişiler arasında ayrım yapılmaz. Farklılıklara hoşgörü ile yaklaşılır.

c)      Dürüstlük, doğruluk ve açıklık esastır.

d)     Üniversitede her konunun özgürce tartışılmasına özen gösterilir ve destek verilir.

e)      Üniversitedeki her personel görevlerini hak ve sorumluluklarının bilinci içerisinde yerine getirir.

f)       Görev ve sorumluluklar sevgi, saygı, nezaket ve dayanışma içerisinde yerine getirilir.

g)      Görevin kendine özgü amaçlarına uygun olarak işin kaliteli yapılmasına, bütün faaliyetlerde tutum ve davranışlarda Üniversitenin saygınlığının korunmasına çalışılır.

h)     Çevreye ve topluma karşı duyarlılık gösterilir, alınan kararlarda ve yapılan işlerde insanlık yararı göz önünde tutulur.

i)       Üniversitenin olanakları kişisel çıkarlar için kullanılmaz.

Yönetim Etiği İlkeleri

a)      Yönetimde birlikte yönetim anlayışına göre hareket edilir. Görev ve sorumluluklar dayanışma içinde yapılır. Çalışanların karar alma sürecine katılımlarının sağlanmasına önem verilir.

b)     Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlerin dışında personel arasında ayırım yapılmaz.

c)      GTÜ mensuplarının yönetimle ilgili konularda ve uygulamalarda, katıldıkları kurullarda ve toplantılarda ceza korkusu duymadan görüşlerini özgürce belirtmelerine destek verilir ve saygıyla karşılanır.

d)     Nüfuz ve güç kullanma, özlük haklarını engelleme gibi baskı yöntemleri uygulanmaz ve uygulayanlar hakkında gerekli yasal süreç başlatılır.

e)      Üniversitenin bütün kurul ve komisyon toplantılarında etik ilkeleri ile ilgili alınan kararlara önem verilir ve bu kararlar uygulamaya konulur.

f)       Bilimsel faaliyetler desteklenerek özendirilir, akademik liyakate, deneyim ve emeğe saygı gösterilir.

g)      Üniversiteye eleman alımlarında ve elemanların yükseltime ve atamalarında yasal sınırların dışına çıkılmaz.

h)     Öğretim elemanlarının ve diğer personelin kurum içi ya da kurum dışı görevlendirmelerinde, ders dağılımlarında eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine göre hareket edilir.

i)       GTÜ mensuplarına hiçbir çıkar doğrultusunda yönlendirme yapılmaz, yasalarca verilmeyen görevleri yapmaları için zorlamada bulunulmaz.

Akademik Etik İlkeleri

a)      Öğretim elemanları araştırmalarında bilimsel anlayış ve ölçütlere titizlikle uyarlar.

b)     Öğretim elemanları programlarda belirtilmiş olan saatlerde derslerini, içeriklerine uygun biçimde işlerler.

c)      Öğretim elemanları danışmanlık görevlerini öğrenciler arasında ayırım yapmadan titizlikle yerine getirirler. Öğrencilerin problemlerinin çözümüne katkıda bulunurlar.

d)     Öğrenciye değer verilir, öğrencilerin farklı görüş, düşünce ve önerileri saygıyla karşılanır.

e)      Öğretim elemanları, öğrenciler ve mesai arkadaşları ile ilişkilerini saygı çerçevesinde yürütürler. Herhangi bir sebepten ötürü hakaret ve küçük düşürücü eylem ve sözlü ifadelerde bulunmazlar.

f)       Not takdirinde ve değerlendirmelerde öğrenciler arasında hiçbir ayırım yapılmaz.

g)      Ders kitapları ve yardımcı araç gereçlerin alımı konusunda öğrencilere zorlama yapılmaz.

Bilimsel Araştırma Etiğine İlişkin Temel İlkeler

a)      Veriler, bilimsel yöntemlerle elde edilir. Bunların değerlendirilmesinde, yorumunda ve kuramsal sonuçların elde edilmesinde bilimsel yöntemlerin dışına çıkılamaz, sonuçlar saptırılamaz, elde edilmemiş sonuçlar araştırma sonuçlarıymış gibi gösterilemez.

b)      Sosyal ve beşeri bilimlerde yapılacak anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların rızası esastır. Araştırma, bir kurumda yapılacaksa, kurumun izni alınır.

c)      Araştırma ve deneylerin, insan sağlığına, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermemesi temel ilkedir. Çalışmalara başlanılmadan önce gerekli izinler yetkili birimlerden yazılı olarak alınır. Bu çerçevede uluslararası beyanname hükümleri ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulur.

ç)  Araştırmacılar ve yetkililer, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirmek ve uyarmakla yükümlüdür.

d)      Araştırmacılar, kendi vicdanî kanaatlerine göre zararlı sonuçlara ve/veya onaylamadıkları uygulamalara yol açabilecek araştırmalara katılmama hakkına sahiptir.

e)      Yapılacak çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgilerin, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanılması, gizliliğine riayet edilmesi ve korunması sağlanır.

f)       Bilimsel araştırma için tahsis edilen imkân ve kaynaklar amacı dışında kullanılamaz.

g)      Başkalarına ait görüş, yöntem ve kavramlar kaynak gösterilmeden kullanılmaz.

h)      Bir çalışmada, o çalışmaya gerçekten katkıda bulunmuş olan kişilerin ismi yazılır.

Yayın Etiğine İlişkin Temel İlkeler

a) Bilimsel araştırmanın tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yayına hazırlanması aşamalarında katkıda bulunmamış kişiler, yazar isimleri arasında gösterilemez.

b) Bilimsel yayınlarda bir çalışmadan yararlanırken, bilimsel atıf kurallarına uygun olarak kaynak gösterilir.

c) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tezler veya çalışmalar, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanılamaz.

ç) Evrensel olarak tanınan bilim kuramları, bilim alanlarının temel bilgileri, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermeler dışında hiçbir çalışmanın tümü veya bir bölümü, izin alınmadan ve asıl kaynak gösterilmeden çeviri veya özgün şekliyle yayımlanamaz.

Akademik Değerlendirmelere İlişkin Temel İlkeler

a) Akademik hayatın bütün aşamalarında, öğretim ve akademik değerlendirmeler bilimsel liyakat kriterlerine göre yapılır.

b) Akademik ilerleme ve ödül jürilerinde bilimsel liyakat kriterlerinin dışına çıkmak, kişileri kayırmak, bilimsel eleştiri sınırlarını aşarak kişilerin kimlik ve kişiliğine yönelik saldırılarda bulunmak, haksız menfaat sağlamak, sahtecilik, kopyacılık, vb. eylemlerde bulunulamaz.

Başvuruların Kabulü ve İşlem

1)   Başvuru dilekçesi kaydedilir.

2)   İstenildiği takdirde tarih ve sayı içeren alındı belgesi verilir.

3)   Başvurunun Kurul kayıtlarına geçtiği tarih, başvuru tarihidir.

4)   Kurul ilk incelemesini şekil (usul) yönünden yapar.

5)   Başvuru dosyasında eksiklik belirlenmişse, kurulun belirleyeceği süre içerisinde başvuru sahibinden dosyanın tamamlanması istenir. İlgili taraflar gerekçe göstererek süre uzatma talebinde bulunabilir. Zamanında tamamlanmayan dosyalar işlemden kaldırılır.

6)   Şekil yönünden tam olan başvuru dosyaları içerik (esas) yönünden incelenir.

7)   Etik Kurul, başvuruları yalnızca etik yönleriyle ele alır ve değerlendirir. İnceleme Ölçütleri ve önerileri uluslararası sözleşme ve bildirgelere, Yönergenin 5. Maddesinde belirtilenler dahil yerleşik etik ilke ve kurallara dayanır. Ulusal ya da uluslararası metinlerde düzenlenmemiş bir sorunla karşılaşıldığında, Etik Kurul bunu bir ilkeye ya da kurula bağlayabilir.

8)   Kurul değerlendirmelerini dosya üzerinden yapar.

9)   Kurul her bir başvuru dosyası için kendi içinden bir üyeyi raportör olarak görevlendirir.

10)    Raportör başvuruyu görev, konu ve kabul edilebilirlik yönlerinden inceleyerek ek süre hakkı saklı kalmak koşuluyla bir ay içinde bir ön rapor hazırlayıp Kurul Başkanına sunar.

11)    Raportörün raporunda, başvurunun adı, soyadı, şikayet edilen konu veya Üniversite görevlisinin adı, soyadı, görevi, başvuru konusu; raportörün önerisi, adı soyadı ile tarih ve imzası yer alır.

12)    Kurul, raporu görüşerek gerekirse incelemeyi derinleştirmek suretiyle ilgili yerlerden gerekli bilgi ve belgelerin istenmesine karar verebilir. Gerektiğinde ilgili kişilerden yazılı ya da sözlü bilgi alır.

13)    Kurul başvuru ile ilgili olarak gerek gördüğünde Üniversite içi ve/veya dışından uzman danışman görüşü alabilir, alt komisyonlar kurabilir.

14)    Danışmanlar veya alt komisyonlar gizlilik kuralına uygun olarak yapacakları inceleme sonuçlarını 30 gün içinde ayrı raporlar halinde kurula sunarlar. Kurulun uygun görmesi halinde ek süre verilebilir. Danışmanlar ve alt komisyonlarca talep edilen bilgi ve belgeler kurul aracılığıyla sağlanır. Kurul gerektiğinde danışmanları ve alt komisyonu toplantıya davet edebilir.

15)    Hakkında etik ihlal başvurusu bulunan kişilere Etik Kurul önünde savunmalarını yapma hakkı tanınır; istenmesi halinde bu savunma yazılı da olabilir. Savunma hkkının kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde yanıt vermeyen kişiler savunma haklarından feragat etmiş sayılırlar. Bu durumda Etik Kurul eldeki diğer bilgi ve kanıtlara dayalı olarak Değerlendirme yapar ve görüş bildirir.

16)    Başvuru dosyası hakındaki raportör görüşü ve /veya diğer uzman ya da alt kurul raporları Etik Kurul toplantısında tartışmaya açılır. Tartışma sonucunda kurul üye tam sayısnın salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada hiç bir üye çekimser oy kullanamaz. Alınan karar ve/veya öneri etik yargıların gerekçeleri ile birlikte, sonuç raporu halinde düzenlenerek, toplantıya katılan Üyelerin tamamı tarafından imzalanır. Karara karşı oy kullanan üyeler gerekçeli kararlarını sonuç raporuna eklerler.

17)    Etik Kurul inceleme ve değerlendirmeleri sırasında başka kurum ve kuruluşlara yapması gereken yazışmaları Rektörlük aracılığıyla yapar.

18)    Kararlarda, başvurunun adı, soyadı ile şikayet edilen Üniversite görevlisinin adı, soyadı, görevi, karar tarih ve sayısı ile kararın dayandığı belge ve bilgiler, savunma ve inceleme sonucu ile karara katılan Başkan ve Üyelerin ad ve imzaları, varsa azlık oyu, raportörün adı, soyadı yer alır.

19)    Kurul incelemesini en geç 3 aylık süre içinde bitirerek kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Üç aylık süre, başvurunun kayda alındığı tarihten başlar. Kurul gerekli gördüğü durumlarda bu süreyi 3 (üç) aylık periyotlar halinde 1 (bir) yıla kadar uzatma yetkisini sahiptir.

20)    Etik Kurul görüş ve öneri niteliğindeki raporunu Rektöre sunar.

21)    Kurul görüş ve öneri niteliğindeki raporunu Rektöre ve ilgililere yazılı olarak bildirir. Kabul edilebilirliliği buluhmayan başvurular hakkında verilen kararlar yalnızca başvuru sahibine iletilir.

22)    Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği sonradan anlaşılan başvurular işlemden kaldırılır. Kurul, gerçeğe aykırı başvurunun kasti olarak yapıldığını tespit etmesi durumunda başvuruyu yapanlar hakkında yeni bir etik soruşturma başlatılabilir.