Kurullar ve Komisyonlar

 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine istinaden Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararıyla oluşturulmuştur.

KOMİSYON ÜYELERİ

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU-Rektör Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Mühendislik ! !

Üye

Prof. Dr. Vefa AHSEN-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Tülay TIKANSAK KARADAYI-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Hüseyin İNCE-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararı ile Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu Yönergesi doğrultusunda oluşturulmuştur.

AKADEMİK YÜKSELTME VE DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU-Rektör Yardımcısı

 

Kurul Başkanı

Prof. Dr. Nilay COŞGUN-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Ahmet Yavuz ORAL-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Ebru TÜMER KABADAYI-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

 Çok yakında eklenecektir.

Resmi Gazetenin 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğinin 1. Maddesine istinaden;

Yükseköğretim kurumlarında yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, kamuoyuna duyurulması ve ilgili usul ve esaslar ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Komisyonun Görevleri:

 (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yürütülmesi için rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında senatonun önerisiyle rektör tarafından görevlendirilen, en az 7 (yedi) en çok 11 (on bir) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, senatonun önerisi üzerine rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.

(3) Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları yükseköğretim kurumunun senatosunca çıkarılacak yönerge ile düzenlenir. 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ  (BAP) KOMİSYONU ÜYELERİ

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU-Rektör Yardımcısı

 

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin İNCE-Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü

 

Üye

Prof. Dr. Işıl KURNAZ-Biyoteknoloji Enstitü Müdürü

 

Üye

Prof. Dr. A. Yavuz ORAL-Nanoteknoloji Enstitü Müdürü

 

Üye

Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ-Temel Bilimler Fakültesi Dekanı

 

Üye

Doç. Dr. Hasari ÇELEBİ-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Doç. Dr. Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 20.11.2008 tarih ve 22 oturum sayılı kararına istinaden, Yükseköğretim Kurumları “Bologna Eşgüdüm Komisyonu-BEK” çalışma ilkeleri doğrultusunda Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararıyla oluşturulmuştur.

BEK’in görevleri şunlardır:

a) Bologna sürecinin faaliyet alanlarına giren ve YÖK tarafından çerçevesi belirlenmiş olan konularda kurumun “Yıllık Eylem Planı” nı hazırlamak, uygulanmasını sağlamak; “Kurum Raporu”nu hazırlanacak yıllık ulusal rapora veri oluşturmak üzere, her yılın en geç mayıs ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu’na göndermek.

b)Bologna Süreci’nin ana çalışma alanlarında içi ve dış paydaşlara ilgili mevzuat ve uygulama konularında sistematik olarak hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak. Kurum ve birimlerin akademik kurullarında Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi için gerekli önlemler almak.

c)Yapılan çalışmaları değerlendirip yeni dönem uygulamaları için strateji belirlemek.

ç)Bologna Süreci’yle ilgili, Yükseköğretim Kurulu’nun, Avrupa Yükseköğretim Alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların (EUA, ENQA, ESU, EURASHE gibi) etkinliklerinin izlemek, katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek.

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU ÜYELERİ

Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN-Rektör

 

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Nilay COŞGUN-Rektör Yardımcısı

 

Üye

Prof. Dr. Hüseyin İNCE-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Üye

Prof. Dr. Bülent SEZEN-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi 

 

Üye

Prof. Dr. Tamer YAĞCI-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 

 

Üye

Prof. Dr. Hakan HOCAOĞLU-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi 

 

Üye

Öğr. Gör. Mevlüdiye GÜZEL-Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü

 

Üye

Şermin KELEŞOĞLU-Öğrenci İşleri Daire Başkanı

 

Öğrenci Temsilcisi

Ömer Nadir SOYLU-Genel Sekreter

 

Üye

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesine göre elde edilen gelirden (i,j ve k fıkrası) özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarların %10’una kadar olan kısmının başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerine dağıtılmasında, söz konusu öğrencilerin tespitinin sağlanması amacıyla kurulmuştur.

BURSLAR KOMİSYONU ÜYELERİ

Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN-Rektör

 

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Vefa AHSEN-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Tülay TIKANSAK KARADAYI-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Fevzi BEDİR-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Oya ERDİL-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Şermin KELEŞOĞLU-Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı

 

Üye

Nedim MALKOÇ-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı

 

Üye

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 22. maddesine istinaden,  Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Nilay COŞGUN-Rektör Yardımcısı

ÜYELER

İlgili Enstitü Müdürü

İlgili Anabilim Dalı Başkanı

Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nde belirtilen, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yükseköğrenim aşamasına gelen veya yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara göre yapılması gereken idari düzenlemeleri planlamak ve gerekli alt yapı standartlarını oluşturarak ilgili yükseköğretim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak üzere Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenciler Komisyonu oluşturulur.

GÖREVLERİ: İlgili Yönetmeliğin 5. Maddesinde Komisyonun görevleri şu şekildedir.

a) Engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını desteklemek, öğrenim ve eğitim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacı ile sorunlarını belirlemek, çözüme yönelik gerekli planlamaları yapmak, politikalar ve stratejiler üretmek ve bunları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak.

b) Engelli öğrencilerin, yükseköğrenimde karşılaşabilecekleri ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorunlarına çözüm üretmek.

c) Engelli öğrencilere uygun eğitim araç-gereçleri, ders materyalleri, ders geçme ve sınav koşullarının hazırlanmasına yönelik standartları oluşturmak.

ç) Engelli öğrencilerin yatay ve dikey geçiş ile ders denkliklerinin ölçütlerini düzenlemek üzere önerilerini ilgili kurullara sunmak.

d) Üniversitelerde kurulacak engelli öğrenci birimlerinin işleyiş koşullarını ve ilkelerini belirlemek.

e) Üniversite yerleşkelerinin engellilere göre düzenlenmesine ilişkin yapılanmaları takip etmek veya ettirmek.

f) Engellilerle ilgili derslerin veya konuların yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde çalışmalar yapmak ve ilgili kurullara sunmak.

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Nilay COŞGUN-Rektör Yardımcısı

 

Kurul Başkanı

Doç. Dr. Meral ELÇİ-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Koordinatör

Prof. Dr. Meltem YEŞİLMEN AKBAŞ-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Araş. Gör. Neslihan BAŞARAN-Mühendislik Fakültesi Öğretim Elamanı

 

Üye

Araş. Gör. Pınar TAT-İşletme Fakültesi Öğretim Elemanı

 

Üye

Araş. Gör. Gülay MURAT-İşletme Fakültesi Öğretim Elemanı

 

Üye

Şermin KELEŞOĞLU-Öğrenci İşleri Daire Başkanı

 

Üye

Nedim MALKOÇ-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

 

Üye

Alparslan DURUKAN-Yapı İşleri Daire Başkanı

 

Üye

Songül KOYUN-Temel Bilimler Fakültesi-Memur

 

Üye

 

2547 sayılı Kanunun 24 üncü, 42 inci ve 65 inci maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Genel Kurul'unun 10.11.2016 tarih ve 2016.23.497 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

GÖREVLERİ:

a)    Etik ihlal iddialarını incelemek; inceleme kapsamında Rektörlük aracılığıyla gerektiğinde bilirkişi veya uzman görüşü almak, ilgili kişi ve kurumlarla yazışmalar yapmak, bilgi istemek ve inceleme kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak,

b)    İnceleme sonucunda alınan kararları rektöre sunmak,

c)    Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında muhtemel etik dışı eylemleri ortadan kaldırmak için, ilgili birim ya da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak üzere rektöre önerilerde bulunmak,

d)    Etik ilke ve kuralların uygulanma yöntemlerini belirlemek,

e)    Ulusal ve uluslararası metinlerde düzenlenmemiş, bir etik sorunla karşılaşıldığında, bunu bir ilkeye veya kurala bağlamak,

f)     Kişilerin ve birimlerin iş, karar ve uygulamalarında etik ilke ve standartlara ilişkin karşılaştıkları ikilem ve sorunlar hakkında talep halinde görüş bildirmek,

g)    Yeni yöntem ve teknolojilerin uygulanmasının etik ilke ve standartlar yönünden uygunluğunu değerlendirmek,

h)    Gerektiğinde alt komisyon oluşturmak,

i)     Bilimsel etik ve yayın etiği ile ilgili aşağıdaki faaliyetleri yürütmek:

1)      Bilim etiği ilkelerinin ihlalinin önlenmesi konusunda politikalar geliştirmek,

2)      Üniversite tarafından kısmen veya tamamen desteklenen veya yürütülen araştırmaların etiğe uygun yürütülmesini sağlayacak ilkeleri belirlemek,

3)      Üniversite bilimsel dergileri için yayın etiği ile ilgili ilkeleri tespit etmek,

4)      Üniversitede bilimsel araştırma ve yayın etiği kültürünün ve bilincinin yaygınlaşması için faaliyet göstermek,

5)      Bilimsel etik ve yayın etiği ile ilgili konularda eğitici faaliyetler düzenlemek ve bu çerçevede gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ETİK KURUL ÜYELERİ 

Prof. Dr. Nilay COŞGUN-Rektör Yardımcısı

 

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ-Temel Bilimler Fakültesi Dekanı

 

Üye

Prof. Dr. Sedat ALKOY-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Tülay TIKANSAK KARADAYI-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Hüsnü Yıldırım ERBİL-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Vefa AHSEN-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Bülent SEZEN- İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere, Helsinki Bildirgesi, 25/05/2004 tarihli ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve 13/04/2005 tarihinde 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” esaslarına dayanılarak, Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Kurul, Üniversite tarafından insanlarla veya insanlar üzerinde yapılacak deney, inceleme ve alan araştırmalarının evrensel bilim ahlâkına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçer.

İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU ÜYELERİ 

Prof. Dr. Hüseyin İNCE-Sosyal Bilimler Enstitüsü/Enstitü Müdürü

 

Kurul Başkanı

Prof. Dr. Tamer YAĞCI-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Ebru TÜMER KABADAYI-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Ayla AYYILDIZ POTUR-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU- Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Doç. Dr. Mehmet GÖKTÜRK-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Doç. Dr. Ferruh ÖZCAN-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 1. Maddesine istinaden;

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları düzenler.

 

görevleri:

 

a) Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon ulusal politika ve stratejisini tanımlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak,

b) Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını desteklemek ve bu konuda yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek,

c) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek,

d) Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları belirleyerek Genel Kurulun onayına sunmak,

e) Genel Kurul tarafından onaylanan dış kalite değerlendirmeleri ve akreditasyonda uygulanacak prosedürlerle ilgili yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek ve yayınlar yapmak,

f) Yükseköğretim kurumlarının hazırlamış oldukları öz değerlendirme ve dış değerlendirilme süreci sonrası, dış değerlendirme raporlarını değerlendirerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde nihai raporu düzenleyip Genel Kurula sunmak,

g) En çok beş yılda bir yapılması gereken dış değerlendirmeyi süresi geçmesine rağmen yaptırmayan yükseköğretim kurumları hakkında, masrafları ilgili yükseköğretim kurumundan tahsil edilmek üzere dış değerlendirme yaptırılmasını Genel Kuruldan talep etmek,

ğ) Yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak yıl boyunca gerçekleştirilen dış kalite değerlendirmeleri, karşılaşılan problemler ve kalite iyileştirmesi süreci ile ilgili önerileri her yılın sonunda Genel Kurula sunmak,

h) Dış kalite değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde tescil almak üzere Yükseköğretim Kuruluna müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin tescil müracaatlarını değerlendirerek Genel Kurula görüş vermek, bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak veya tescillerinin iptali için Genel Kurula öneride bulunmak,

ı) Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Kurulu temsil etmek, i) (d), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri uyarınca Genel Kurula sunduğu rapor ve görüşleri, eş zamanlı olarak Kurulun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşmak,

j) Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Yönetmelik amaç ve kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.

KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN-Rektör

 

Komisyon Başkanı / Yönetim Temsilcisi

Prof. Dr. Nilay COŞGUN-Rektör Yardımcısı

 

Üye

-          Rektör Yardımcısı

 

Prof. Dr. Devrim ATİLLA-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ-Fen Bilimleri Enstitü Öğretim Üyesi

 

Üye

Doç. Dr. Esin SADIKOĞLU-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Doç. Dr. Didem GÖZÜPEK KOCAMAN-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İlke ANAÇ-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Oğul ESEN-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat PAKDAMAR-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Alev KOÇAK ALAN-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Ömer Nadir SOYLU-Genel Sekreter

 

Üye

Barış Arıcı-İç Denetçi

 

Üye

Ali Rıza AYDEMİR-Temel Bilimler Fakültesi Fakülte Sekreteri

 

Üye

Mikail ONUR-Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Sekreteri

Üye

Şenol ÇAM-Strateji Geliştirme Daire Başkanı

 

Üye

Şermin KELEŞOĞLU-Öğrenci İşleri Daire Başkanı

 

Üye

Nadir YILDIRIM-İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

 

Üye

Bahtiyar TELLİ-Personel Daire Başkanı

 

Üye

Şule ÖZBEK-Kalite Müdürü

 

Üye

Dilara AKINCI-Kalite Birimi

 

Üye

İskender ALBAYRAK-Kalite Birimi

 

Üye

Ali Emre GÜLEÇ-Mezunlar Derneği Başkanı

(Öğrenci Temsilcisi)

 

Üye

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14/b maddesine istinaden, Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur. 

Komisyonun Görevleri:

(1) Komisyon, mevzuat çalışmaları kapsamında Senato adına aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

a)  İhtiyaç duyulan alanlarda yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuat önerisi çalışmaları yapmak,

b) Üniversite için kabul edilmiş bulunan mevzuatları yenilemek, gözden geçirerek yürürlükteki mevzuata uygunluğunu ve birbiri ile uyumunu sağlamak.

c)  İlgili kurullardan / birimlerden gelen yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuat taslaklarını incelemek. ç)  İlgili kurullardan / birimlerden gelen mevzuat değişiklik taleplerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak. 

MEVZUAT KOMİSYONU ÜYELERİ 

Prof. Dr. Nilay COŞGUN-Rektör Yardımcısı

 

Komisyon Başkanı

Av. Ahmet Yaşar GÜNALP-Hukuk Müşaviri

 

Üye

Şermin KELEŞOĞLU-Öğrenci İşleri Daire Başkanı

 

Üye

Bahtiyar TELLİ-Personel Daire Başkanı

 

Üye

Neriman UĞUZ-Fen Bilimleri Enstitü Sekreteri

 

Üye

Nihal KARA-Mimarlık Fakültesi Sekreteri

 

Üye

Sinan ACABAY-İşletme Fakültesi Sekreteri

 

Üye

Mikail ONUR-Sosyal Bilimler Enstitü Sekreteri

 

Üye

Ayşe ODABAŞI-  Mühendislik Fakültesi Sekreteri

 

Üye

Ali Rıza AYDEMİR-Temel Bilimler Fakülte Sekreteri

 

Üye

Nurettin GÜNAÇTI-İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

 

Üye

Semiha GÜNEŞ-İç Denetçi

 

Üye

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. Maddesi ve 19.03.2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/02 sayılı Başbakanlık Genelgesine dayanılarak; Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Görevleri:

a)Psikolojik Taciz ile Mücadele Alt Kurulunca, uygun bulunarak havale edilen psikolojik taciz başvurularını gündem almak, ihtiyaç duyulduğu takdirde Alt Kurulu gerekli görülen kişilerin (mağdur/bezdirici/tanık ve sair) ifadelerinin yazılı veya sözlü alınması için görevlendirmek.

b)Şikayet kapsamında kanıt olarak sunulan belge, kayıt vb. delil niteliği taşıyan veriyi incelemek.

c)Taciz iddiasının ispatı için gerekli gördüğü kişilerin (mağdur/bezdirici/tanık ve sair) yazılı veya sözlü ifadesine başvurmak.

ç)Başvuruları karara bağlamak. Gerekçeli kurul kararını başvuru sahibine iletmek.

d)Üniversitede, psikolojik taciz vakalarına karşı farkındalık oluşturan çalışmalar yürütmek. İmkanlar çerçevesince, bu kapsamda:

  • Birim üyelerinin psikolojik taciz (mobbing) eğitimi almalarına yardımcı olmak,
  • Psikolojik Taciz ile Mücadele Biriminin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan bir web sayfasının oluşturulmasını ve aktif olarak hizmet vermesini sağlamak,
  • Üniversitede, Psikolojik Taciz ile Mücadele konulu sunum ve etkinliklerin gerçekleştirmesi için gerekli kolaylığı sağlamak.

e)Başvurular kapsamında yapılan görüşme ve yazışmaların gizliliğinin sağlanması.

f)Mağdur üniversite personeline psikolojik destek sağlanmasına imkânlar ölçüsünde yardımcı olmak.

g)Üniversite Yazı İşleri Müdürlüğü’nü, her türlü yazışma yapılması, tutanak tutulması, tebligat yapılması ve Alt Kurul adına dosyalama yapılması ile sair hususlarda ihtiyaç duyulan diğer vazifeler noktasında sözlü ya da yazılı görevlendirmek.

 

PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) İLE MÜCADELE ÜST KURULU ÜYELERİ 

Prof. Dr. Nilay COŞGUN-Rektör Yardımcısı

 

Kurul Başkanı

Prof. Dr. Melek ÖZKAN-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Fatma YÜKSEL-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Bülent SEZEN-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Bahtiyar Telli-Personel Daire Başkanı

 

Üye


PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) İLE MÜCADELE ALT KURULU ÜYELERİ

Dr. Öğr. Üyesi Meral ELÇİ- İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi

 

Üye

Psikolog Lütfi YAPICI

 

Üye

Av. Ahmet Yaşar GÜNALP

 

Üye

Ömer ATAKAY – Yazı İşleri Müdür V.

 

Üye

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’nin 8. maddesine istinaden Üniversitemiz Senatosunun 18.07.2018 tarih ve 2018/09 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

İlgili Yönetmelikte görevle şu şekilde sıralanmıştır.

 

Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulunun görevleri:

a) İlgili yükseköğretim kurumunda, kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek,

b) İlgili yükseköğretim kurumunda "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlatmak,

c) İlgili yükseköğretim kurumunun "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,

ç) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak,

d) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını ilgili yükseköğretim kurumunun akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,

e) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek.

 

            

Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN-Rektör

 

Kurul Başkanı

Prof. Dr. Nilay COŞGUN-Rektör Yardımcısı

 

Üye

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU-Rektör Yardımcısı

 

Üye

Prof. Dr. Bülent AKBAŞ-Mühendislik Fakültesi Dekanı

 

Üye

Prof. Dr. Hüseyin İNCE-Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü

 

Üye

Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ-Temel Bilimler Fakültesi Dekanı

 

Üye

Prof. Dr. Ebru TÜMER KABADAYI-İşletme Fakültesi Dekanı

 

Üye

Prof. Dr. Işıl KURNAZ-Biyoteknoloji Enstitü Müdürü

 

 

Prof. Dr. A. Yavuz ORAL-Nanoteknoloji Enstitü Müdürü

 

Üye

Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Ayşe Gül GÜREK- Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Oya ERDİL-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN- Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Dr. Öğr. Gör. Kültigin AKÇİN-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 

Üye

Ömer Nadir SOYLU-Genel Sekreter

 

Üye

Nihal KARA-Mimarlık Fakülte Sekreteri

(Öğrenci Temsilcisi)

Üye

 

 Çok yakında eklenecektir.

Üniversitemiz Yayın Komisyonu, Resmi Gazetenin 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 2. Maddesine istinaden;

Üniversite Senatosunca saptanan esaslara göre yayınlar açısından gerekli planlamaları yapar, her türlü kararı alır ve uygulamaları izler. Komisyon kararları üniversite yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

YAYIN KOMİSYONU ÜYELERİ

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU-Rektör Yardımcısı

 

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Zafer Ziya ÖZTÜRK-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Hakan KİTAPÇI-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Üye

Prof. Dr. Bülent AKBAŞ-Mühendislik Fakültesi Dekanı

 

Yedek Üye

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine dayanılarak oluşturulmuştur.

 

 

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU-Rektör Yardımcısı

 

Kurum Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ercan ERGÜN-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Kurum Koordinatör Yardımcısı

Sena ALTINTAŞ-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü           

Üye

Aytül AYDEMİR-Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü           

Üye

Teoman TOHUM-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü

Üye

Nurettin GÜNAÇTI-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü

Üye