Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na Yapılacak Başvurular Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere 23.01.2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Komisyona başvuruların yapılmasına ilişkin hususlar, 12.07.2017 tarihli 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslarda ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Komisyonun başvuruları almaya başlayacağı tarih ise Başbakanlık tarafından 17 Temmuz 2017 olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede, başvuru işlemlerinde herhangi bir sorunla karşılaşılmaması amacıyla İçişleri Bakanlığı OHAL Koordinasyon Bürosu tarafından gönderilen yazıda;

 

1)     Kamu görevinden, meslekten veya görev yaptıkları teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilen Üniversite personelinin başvurularını valiliklere veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılacağı,

 

2)     Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na elden veya posta yoluyla başvuru yapılamayacağı,

 

3)     Üniversite personelinin belirtilen başvuru yerleri dışında başka bir makam ve mercie başvuru yapmasının mümkün olmadığı,

 

4)     Başbakanlık internet Sitesi üzerinde oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yer alan başvuru formunun doldurulup, alınan çıktının kendisi veya kanuni temsilci ya da vekili tarafından imzalanarak şahsen başvuru yapılması gerektiği,

 

5)     Aşağıdaki bilgi ve belgelerin başvuru formu ekinde ibraz edilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

 

a)     Gerçek kişiler için başvuru formu,

b)     Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi

c)      Başvurucu kanuni temsilcisi veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekâletname örneği,

d)     Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.

 

İlgililere duyurulur.