GTÜ İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

1)     Temel Etik Kurallar

2)     Kurulun Çalışma Biçimi

3)     Başvuru Yapabilecek Olanlar

4)     Başvuruda İstenen Belgeler

5)     Başvuru Nereye ve Ne Şekilde Yapılır

6)     Başvuruların Kabulü ve Değerlendirme

7)     Bildirim

8)     Çeşitli Hükümler

9)     Gizlilik ve Saklama

10)   İtiraz

10)  GTÜ İnsan Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi

11)  İnsan Araştırmaları Etik Kurul Başvuru Dilekçesi

12)  İnsan Araştırmaları Etik Kurul Taahhütnamesi

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin İNCE

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Başkan

Prof.Dr. Ebru TÜMER KABADAYI  

 İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Doç.Dr. Ayla AYYILDIZ POTUR 

Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü

Üye

Prof.Dr. Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU

Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Üye

Doç Dr. Mehmet GÖKTÜRK

Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Üye

Prof. Dr. Tamer YAĞCI

Temel Bil. Fak./ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Üye

Doç.Dr. Ferruh ÖZCAN

Temel Bil. Fak./Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Üye


1-Temel Etik Kurallar

 1. Akademik yaşamın bütün evreleri ile öğretim, yönetim ve akademik değerlendirmeleri ilişkin görevlerde “bilimsel liyakat”ı temel ölçüt kabul eder.
 2. Personelinin ya da öğrencilerinin yürüteceği ya da Üniversite dışından araştırmacıların yürütecekleri, veri kaynağı olarak insan kullanmayı gerektiren araştırmalarda katılımcıların fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit etmeden gerçekleştirilmeleri sağlayacak tedbirler alır.
 3. Yapılan/yapılacak bilimsel araştırmalarda “gerçeğe uygunluk” ilkesine titizlikle uyulmasını sağlar.
 4. Araştırma veya inceleme sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanmasında bilimsel yöntemleri esas kabul eder.
 5. İnsan haklarına duyarlılık, dürüstlük, sorumluluk, güven, nesnellik, kişi veya kişilerin emeğine ve özerkliğine saygı, adalet ve akademik özgürlük prensiplerini dayanak alır.

 2-Kurulun Çalışma Biçimi

 1. Başkan, Kurul’a yapılan başvuruları inceler, başvuru konusuna göre her başvuru için bir raportör atar. Raportör toplantıda, Kurul’a söz konusu başvuru ile ilgili bilgi verir. Toplantıda yeter sayısının salt çoğunluğunun kararına göre araştırmaya onay verilir.
 2. Kurul gerektiğinde (başvuruların değerlendirilmesinde) kurul dışından uzmanların ya da danışmanların görüşlerine başvurabilir. Bu kişiler toplantıya davet edilebilecekleri gibi yazılı görüşleride alınabilir. Uzman veya danışmanların Kurulda oy hakları yoktur.
 3. Kurula incelenmesi için gönderilen her bir araştırma önerisi başvuru sırasına göre incelenir. Başvurudan önce uygulamaya konulmuş çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.
 4. Kurul tarafından düzeltilmesi ya da eksikliklerin tamamlanmasına karar verilen araştırma önerileri sorumlu Araştırmacı tarafından düzeltilerek tekrar Rektörlüğe başvuru yapılabilir ve Kurul tarafından yapılan ilk toplantıda yeniden değerlendirilir.

3-Başvuru Yapabilecek Olanlar

 1. Gebze Teknik Üniversitesi Mensupları,
 2. Gebze Teknik Üniversitesi Öğrencileri,
 3. Diğer Kurum ve Kuruluşlar.

4-Başvuruda İstenen Belgeler

Başvuru Yazısı: Sorumlu Araştırmacı tarafından çalışmanın adı, tarihi, niteliği, araştırıcıların, sorumlu araştırmacının haberleşme bilgilerini (adres, telefon, e-posta vb.) içeren başvuru yazısıdır.

Araştırma Dosyası: Araştırmanın amacı, gerekçesi, yöntem ve çalışmaya katılacak insanlarda aranan özellikleri, kullanılacak Psikolojik ve Teknik yöntemleri içeren ayrıntılı araştırma bilgisinin ve etik özetinin bulunduğu dosyadır.

Araştırmanın Bütçesi: Araştırmanın bütçesi varsa bütçesi ve muhtemel parasal kaynaklar, çalışmanın destekleyicisi varsa destekleyici bilgileri de detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

 5-Başvuru Nereye ve Ne Şekilde Yapılır

 1. Başvurular Rektörlüğe yapılır.
 2. İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Dilekçesi ve Taahhütnamesi doldurularak imzalanır ve elden teslim edilir.
 3. İstenildiği takdirde tarih ve sayı içeren alındı belgesi verilir.
 4. Araştırma dosyasının 2 adet basılı kopyası ve elektronik ortamda bir kopyası Kurula sunulur.
 5. Araştırma projesinin değerlendirilebilmesi için başvurunun Kurul toplantısından 7 gün öncesine kadar yapılması gerekir.
 6. Başvuru sırasında başvuru Kurul protokol defterine işlenir. Başvuru yazısının üst kısmına başvuru tarihi ile protokol numarası yazılır. Protokol numarası her yılın başında birden başlatılır. Protokol defterine başvuru tarihi, sorumlu araştırmacının adı, çalıştığı birim ve araştırmanın adı yazılır.
 7. Eksik başvurularda araştırma projesi için atanan raportör ile iletişim kurulur.
 8. Düzeltme istenilmesi durumunda düzeltmenin değerlendirme sonucu en geç 1 ay içerisinde sorumlu araştırıcıya yazılı olarak bildirilir.
 9. Değerlendirmenin sonucu, başvurunun kabul edildiği toplantıdan en geç 1 ay sonrasına kadar, sorumlu araştırıcıya yazılı olarak bildirilir.

6-Değerlendirme

 1. Kurul, değerlendirmesini dosya üzerinde yapar. Gerektiğinde sorumlu araştırmacıdan sözlü ve yazılı bilgi alır.
 2. Kurula yapılan başvurular, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ilgili kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ile yüksek yargı organlarının karar ve içtihatları ve Ayrıca hukukun ve ahlakın genel ilkeleri çerçevesinde değerlendirilir.
 3. Karar alınırken, toplantı odasında kurul üyelerinden başkası bulunamaz. Kurul üyelerinden biri sorumlu ya da yardımcı araştırıcı ise ya da çalışma ile bağlantısı olduğu düşünülüyorsa, araştırmanın görüşüleceği kurul toplantısından önce üyeler bu konuda bilgilendirilir. O araştırma dosyasının görüşülmesi, tartışılması ve karara bağlanması esnasında, araştırmayla ilişkisi olan kurul üyesi Toplantı odasından çıkar ve oy hakkı yoktur.
 4. İnsan Araştırmaları Etik Kurulu, başvurusu yapılan araştırma projelerini çalışmanın amacı, yöntemi, yararları ve olası tehlikelerini, bütçesini göz önünde bulundurarak değerlendirir. Değerlendirme sonucunda “Uygun”, “Düzeltilmesi Gerekir”, ya da “Uygun Değildir” şeklinde karar verir. Başvurusuna “Düzeltilmesi Gerekir”, ya da “Uygun Değildir” kararı verilen sorumlu araştırmacı, gerekli düzeltmeleri yaparak veya eksiklikleri giderek tekrar Kurula başvuru yapabilir.
 5. Kurul toplantısında alınan tüm kararlar karar defterine yazılır. Başvuru hakkında olumsuz karar verilmesi durumunda gerekçesi karar defterine yazılır. Araştırmanın düzeltilmesi ya da yeniden düzenlenmesinden sonra tekrar başvurulması yönünde tavsiye kararı alınmışsa, talep edilen düzeltmeler ve düzenlemeler açık bir şekilde belirtilir.

7-Bildirimler

Değerlendirme sonucu başvurunun kabul edildiği toplantıdan en geç 1 ay içinde sorumlu araştırmacıya yazılı olarak bildirilir.

8-Çeşitli Hükümler

            Kurulun olumlu görüşü alınmadan insanlarla veya insanlar üzerinde Yapılacak deney, inceleme ve alan araştırmalarına başlanamaz. Olumsuz görüş verilen veya Kurul onayı alınmadan yapılan araştırmaların etik, yasal ve idari sorumluluğu araştırmayı yapan sorumlu araştırmacıya aittir. 

9-Gizlilik ve Saklama

            Kurulda yapılan tüm incelemelerde gizlilik esastır.

            Kurula sunulan dosyalardaki belgelerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Sekreterya sorumludur.

            Kurul başvuruda alınan belgeleri, protokol ve karar defterlerini 5 yıl arşivde saklar.

10-İtiraz

            Kurul kararlarını itiraz mümkün olup, itirazlar Gebze Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’na yapılır.

11- Gebze Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi

12- İnsan Araştırmaları Etik Kurul Başvuru Dilekçesi

13- İnsan Araştırmaları Etik Kurul Taahhütnamesi