2017-2018 Mevlana Değişim Programı İlanı


2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Mevlana Değişim Programı aday öğrenci başvuruları 10-24 Şubat 2017 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi’ne yapılacaktır.

Başvuru Kriterleri:

1. Öğrenci hareketliliğine başvuran aday, Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim/ikinci öğretim kademelerinin herhangi birinde (lisans veya lisansüstü) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmalıdır.

2. Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

3. Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir.

4. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.

*Tez aşamasındaki Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile ilgili Yükseköğretim Kurulu’nun yürütme kurulu kararı için tıklayınız.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 kopya)

2.Öğrenci Başvuru Formu (2 kopya)

3.Güncel Transkript (Türkçe ve İngilizce)

(Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Yüksek lisans ve doktora kademesinde ilk yarıyıl başvuran ve henüz seçim yapılan üniversitede transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.)

4. Yabancı Dil Belgesi (eğitim alınacak dilde) (TOEFL/YDS/E-YDS/ÜDS/KPDS/Dil Sertifikası/GTU Yabancı Diller Bölümünden aldığı belge) (2 kopya)

  • Tüm formlar bilgisayar ortamında doldurulacak ve ikişer kopya olarak Dış İlişkiler Ofisine teslim edilecektir.
  • Başvuru formlarında “bölüm koordinatörü” bilgilerini doldurmanız ve formu teslim etmeden önce bölüm koordinatörünüze imzalatmanız gerekmektedir. Bölüm koordinatörü bilgilerine ulaşmak için http://www.gtu.edu.tr/kategori/1962/0/display.aspx?languageId=1 bağlantısına bakınız.
  • Üniversitemiz Mevlana Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN’ dır.
  • Başvuracağınız üniversite ile ilgili bilgileri cevaplayamadığınız durumlarda boş bırakabilirsiniz.

Değişim Süresi:

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. Ancak faaliyetin süresinin 4 ayı burs desteği sağlanmaktadır. 2 yarıyıl süre faaliyete katılacak olan öğrenciler 1 yarıyıl burslu,1 yarıyıl burssuz olmak koşulu ile faaliyete kabul edilirler.

Kontenjanlar

Programdan faydalanmak üzere başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler sadece kendi bölümlerinin anlaşmalı olduğu yükseköğretim kurumları için başvuruda bulunabilirler.

 

Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam Kontenjan 
Kod Ad Lisans Yüksek Lisans Doktora Kabul Eden Öğrenci sayısı
06.5 Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon 2 2 2 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) 6
06.1 Makine Mühendisliği 0 2 2 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) 4
06.7 Malzeme Bilimleri 2 2 2 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) 6
11.3 Bilişim, Bilgisayar Bilimleri 2 2 0 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) 4
14.0 Sosyal Bilimler 0 2 0 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) 2


Burslar

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ilan edilen Mevlana Değişim Programı ile yurt dışına gidecek olan öğrencilere ödenecek olan burs miktarları:

BÖLGELER/KITALAR

GİDEN ÖĞRENCİ AYLIK BURS MİKTARI

Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika

1.200 TL

Sahraaltı Afrika, Orta Asya

1.100 TL

Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika

1.000 TL

 

*Malezya’ da bulunan Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Asya-Pasifikte yer almaktadır ve giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarı 1.200 TL dir.

Öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. 

Gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

Öğrenciler yükseköğretimdeki farklı düzeyleri kapsayan bütün eğitim hayatları boyunca Mevlana burslu öğrencisi olarak yalnız bir kez faydalanabilirler. Aynı öğrenci farklı yükseköğretim düzeylerinde ikinci kez programdan ancak burssuz olarak faydalanabilir.

Giden ve gelen öğrencilere yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

Öğrencilere, burs miktarının %70 i değişim süresinde aylıklar halinde ödenir.

Öğrencilerin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.

Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, Programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişiminin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi:

Yükseköğretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen kaynak miktarını dikkate alarak, gerçekleştirmiş olduğu ikili protokoller kapsamında yurtdışına gidecek veya yurtdışından gelecek öğrenci sayısını ve dağılımını belirler. Yükseköğretim kurumları, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Mevlana Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçemezler.

Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir.

Değerlendirme sonuçları yükseköğretim kurumlarının internet sayfasında yayımlanır.

Değişime Katılan Öğrencilerin Notlandırma ve Kredi Sistemi

Öğrencilerin yurt dışında aldıkları ders kredileri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumda almaları gerekenden daha az olamaz.

Değişimde ders sayısı değil derslerin kredileri dikkate alınır.

Taraflar ortak bir kredi sisteminde anlaşacakları gibi AKTS kredilendirme sistemini de değişime esas alabilirler.

Öğrenciler gidecekleri yükseköğretim kurumlarında üst ya da alt sınıflardan da ders alabilirler.

Öğrenim Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı eğitim dönemi başlamadan önce belirtilmiş olmalıdır.

Önemli Not: Mevlana Değişim Programı' ndan faydalanmak için başvuru yapan öğrenciler, Mevlana öğrencisi olarak seçildikleri takdirde aday olduklarını ve Gebze Teknik Üniversitesi'ne verilen hibe miktarının YÖK tarafından ilan edilmesinden sonra seçim sonuçlarının kesinlik kazanacağını kabul eder.

NOT: Giden öğretim elemanı hareketliliği (ders verme amaçlı), 2015- 2016 akademik yılından geçerli olmak üzere ikinci bir Yürütme Kurulu kararına kadar durdurulmuştur. Ancak YÖK tarafından detayları önümüzdeki günlerde duyurulacak olan Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında öğretim elemanlarımız da Mevlana Değişim Programından yararlanabilecektir.